เผยแพร่แล้ว: 2016-12-31

บทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

ทับทิม ชัยชะนะ, โกชัย สาริกบุตร, รังสรรค์ จันต๊ะ

53-62

อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง

ธงชัย จีนชาติ, ชนัย วรรณะลี, จินตนา สายทองคำ

63-71

นวนิยายที่วัยรุ่นนิยมอ่าน

สุกัญญา ชัยวงค์, สนิท สัตโยภาส, พิศมัย อำไพพันธุ์

73-81

ปารมีกูฏ : การปริวรรต การตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์

พระครู ไพศาลปริยัติกิจ, ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล, วิโรจน์ อินทนนท์, ไพฑูรย์ รื่นสัตย์

83-93

การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักจริยธรรมในทศชาติชาดกวรรณกรรมลายลักษณ์ฉบับล้านนา

ชัปนะ ปิ่นเงิน, เสน่ห์ ญาณเมธี, เทพประวิณ จันทร์แรง, พิษิฏฐ์ โคตรสุโพธ์

65-113

แนวคิดการจัดการศพในพุทธศาสนาเถรวาท

สมทบ พาจรทศิ, ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล, ไพฑูรย์ รื่นสัตย์

115-124

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ

แสงเดือน วงศ์ชวลิต, มนัส สุวรรณ, มังกร ทองสุขดี, ชวิศ จิตรวิจารณ์

173-186