ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

วรากร คำปลิว
บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินมาท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด  2. เพื่อศึกษาระดับความแตกต่างของอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยในจังหวัดชียงใหม่ จำนวน 800 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 400 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

การเปรียบเทียบองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด และให้ความสำคัญน้อยที่สุดในด้านส่งเสริมการตลาด สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรแก่ลูกค้ามากที่สุดและให้ความสำคัญน้อยที่สุดในด้านราคา

 

FACTORS AFFECTING DECISIONS TO PARTICIPATE IN ADVENTURE TRAVEL OF THAI AND FOREIGN TOURISTS IN CHIANG MAI PROVINCE

The purposes of this study were: 1) to study the factors that affect Thai and foreign tourists’ decision towards adventure travel in Chiang Mai and 2) to explore differences of the factors that affect Thai and foreign tourists’ decision towards adventure travel in Chiang Mai. The research tool was questionnaires distributed to 800 tourists.  400 of them were Thais and other 400 were foreigners.  Descriptive statistics and factor analysis were used to analysis the data.

The results of the marketing mix comparison (7Ps) towards Thai and foreign tourists' decision making on adventure traveling in Chiang Mai revealed that most Thai tourists have given the priority to the Physical Evidence while the Promotion was the least important.  For most foreign tourists, they have given the priority to the People and Price was their least important.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)