รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สุวิชา ทาธวัช
บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เลือกใช้บริการรถจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อเสนอรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถจักรยานของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เส้นทาง รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Factor Analysis) ทำให้ได้องค์ประกอบที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังได้นำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไปอันจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

MARKETING MIX MODEL OF BICYCLE SERVICE SELECTION BY FOREIGN TOURISTS FOR TRAVELING IN CHIANG MAI PROVINCE

The purposes of this study were as follows : (1) to study the behaviors of foreign tourists in selecting bicycles for travelling in Chiang Mai and (2) to present the model of marketing mix that affects to foreign tourists in selecting bicycles for travelling in Chiang Mai.The sample consisted of 400 tourists in four main bicycle travelling routes in Chiang Mai, using quota sampling method.

In the factor analysis of the marketing mix, the most important factor has been Place, followed by Process, Product, Promotion, People, Physical Evidence, and Price, respectively.

This study has proposed some directions in strategic planning for developing Chiang Mai to become a bicycle travelling destination as foreign tourists’ demands.There were also some recommendations for ChiangMai Province authorities and the concerned agencies, as well as for further studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)