บทบาทอาจารย์ผู้สอนในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 กับการสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

Main Article Content

นันทนา กะหมายสม

บทคัดย่อ

บทความนี้ประสงค์จะนำเสนอบทบาท รูปแบบ ทิศทาง ความจำเป็นในการปรับตัวและทบทวนหน้าท่ขี อง “อาจารย์ผู้สอน” ในยุคศตวรรษที่ 21 รายงานสถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในปัจุบันของสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนที่เหมาะสมและเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

TEACHING CHINESE LANGUAGE FOR HIGHER EDUCATION IN THAILAND: NEW AND CHANGING ROLES OF TEACHERS IN 21st CENTURY

The main purpose of this article is to show the new and changing roles of teachers in teaching Chinese language in higher education in the 21st Century. This article reports the problems of teaching Chinese language for higher education in Thailand. It also analyses the reasons for changing the roles of Chinese-language “teachers” in the 21st Century in order to improve the guidelines for teaching and learning Chinese, so that all programs can meet one single standard.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)