การใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง ความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ณัฐพร สุขเกษม
นิธิดา อดิภัทรนันท์
จารุณี มณีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ความรู้คำศัพท์ และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ 31101) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง จำนวน 9 แผน แผนละ 2 คาบ แบบวัดการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (SORT: Slosson Oral Reading Test) แบบวัดความรู้คำศัพท์ และแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมีระดับคุณภาพสูงขึ้น หลังการใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง

2. ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับคุณภาพไม่ผ่านเป็นระดับพอใช้ หลังการใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง

3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับคุณภาพไม่ผ่านเป็นระดับพอใช้ หลังการใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริง 

 

USE OF PHONICS INTERVENTION AND AUTHENTIC MATERIALS TO PROMOTE ENGLISH PRONUNCIATION, VOCABULARY KNOWLEDGE AND READING ABILITY AMONG MATHAYOM

The purposes of this research were to compare English pronunciation ability, vocabulary knowledge and reading ability of the students before and after being taught through the use of phonics intervention and authentic materials. The target group was 46 Mathayom Suksa 4/6 students enrolling in Supplementary English Course (E 31101) in the first semester of academic year 2015 at Wattanothai Payap School, Muang District, Chiang Mai Province. The experimental instruments were 9 lesson plans using phonics intervention and authentic materials. The data collecting instruments were English pronunciation test (SORT: Slosson Oral Reading Test), vocabulary knowledge test and reading ability test by examining before and after being taught through the following approach. The data obtained was analyzed for mean, standard deviation and percentage.

The findings were as follows :

1. Students' English pronunciation ability increased after being taught by using phonics intervention and authentic materials,

2. Students' vocabulary knowledge increased after being taught by using phonics intervention and authentic materials, and

3. Students' reading ability increased after being taught by using phonics intervention and  authentic materials.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)