การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่น อำเภอจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ปพิชญา แอ่นดอน
ชาตรี มณีโกศล
ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทองและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอื่นของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง 1 เล่ม แบ่งออกเป็น 7 ตอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 แผน รวม 14 ชั่วโมง 3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง 4) แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทองโดยการทดสอบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบของหนังสือด้านต่าง ๆ ในภาพรวมเท่ากับ 0.89 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 33.03 คิดเป็นร้อยละ 75.06 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ภายหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

DEVELOPMENT OF ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS THROUGH A LOCAL CONTENT SUPPLEMENTARY BOOK FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS OF THAIRATHWITTAYA 79 (BAN-NONG -AB-CHANG) SCHOOL, CHOM THONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

The purposes of this research were 1) to  design the English supplementary book which has local content for Mathayomsuksa 1 students of Thairathwittaya 79 (Ban-Nong-Ab-Chang), Chom Thong, Chiang Mai, 2) to evaluate English achievement of the students during learning through local content supplementary book and 3) to compare English reading comprehension scores of the students before and after learning through the local content supplementary book. The target group which were purposively selected were 25 Mathayomsuksa 1/1 students of Thairathwittaya 79 (Ban-Nong-Ab-Chang), Chom Thong, Chiang Mai in the second semester, the academic year 2015. The research instruments consisted of a local content supplementary book with seven chapters, seven lesson plans of English reading and thirty items of English reading comprehension test. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. The results revealed that the reliability of the local content supplementary book was at the 0.89 level which reached the criteria, the English achievement of the students after learning through local content supplementary book was 33.03 or 75.06 percent. It was at the good level. The reading comprehension post test scores were high significant than that in pretest at 0.1 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)