เผยแพร่แล้ว: 2017-06-30

การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปวีณา ถ้ำแก้ว, จักรกริช ถ้ำแก้ว, วิเชษฐ์ สิงห์โต, จุฑามาส สุขแยง, วัชรงค์ วงศนุรักษ์

13-25