ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

ณัฏฐกิตติ์ อินต๊ะเสนา
เกรียงกมล ศรีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย 3) ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ SWOT

ผลวิจัย พบว่า 1) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ปัจจัยด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่และปัจจัยด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) แนวทางในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของ ประเทศไทย คือ ควรนำเอาปัจจัยด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่และปัจจัยด้านบุคคล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

FACTORS INFLUENCING ACHIEVEMENT IN THE PERFORMANCE OF OFFICERS OF BUDDHISM 17 NORTHERN PROVINCES OF THAILAND

This research was designed to 1) to study the achievement in the performance of the officers of Buddhism office 17 northern provinces of Thailand 2) to study factors influencing the achievement in the performance of the officers of Buddhism office 17 northern provinces of Thailand 3) to explore, search for reinforce the achievement in the performance of the officers of Buddhism office 17 northern provinces of Thailand. It was mixed method research.  The study sampling subjects were 127 officers of Buddhist office, 17 Northern provinces of Thailand. The research instruments were interview and questionnaires. Quantitative data was analyzed by statistical frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regression analysis. While qualitative one was analyzed by SWOT Analysis.

The results showed that 1) Achievement in the performance of the officers of Office of Buddhism in 17 provinces of Northern Thailand reached 70 percent. 2) Each type of office was in different level of achievement. Both accepted hypothesis. 3) While new public management and individual factors did not affect the achievement, which rejected hypothesis. 4) It was suggested that the new public management and individual factors should be applied in practice seriously and confinuously.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)