วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 มีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งจะพิจารณารับตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับผลงานของนักวิชาการ  นักวิจัย  อาจารย์และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในงานวิชาการและผลงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา

 

        วัตถุประสงค์

 1. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ครอบคลุมเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

      2. เพื่อเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ด้านด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 

 • ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์   ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  

 •  กำหนดตีพิมพ์     วารสารมีกำหนดตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี
  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
   
  เจ้าของวารสาร
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์