วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับบทความ
...
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หัวข้อ ระบบกฎหมาย หลัง คสช.
ส่งในระบบ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
...
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หัวข้อ กฎหมาย ภายใต้สื่อสมัยใหม่
ส่งในระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
...
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/index

 รับทความ.png