วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ขอประกาศใช้คู่มือการจัดทำบทความลงวารสาร  CMU Journal of Law and Social Sciences ตั้งแต่ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป

คู่มือการจัดทําบทความลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด คลิก

โดยมีเนื้อหาดังนี้

หลักปฏิบัติการจัดทำบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร

          1. ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่

          2. การเตรียมต้นฉบับบทความ

          3. องค์ประกอบของต้นฉบับบทความ

          4. การส่งต้นฉบับบทความ และการติดต่อสอบถาม

          5. การพิจารณา การประเมิน และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานใน CMU Journal of Law and Social Sciences

          1. บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

          2. บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

          3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

Template ต้นฉบับบทความวารสาร

          - ตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความวารสาร 1

          - ตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความวารสาร 2

การอ้างอิง และบรรณานุกรมสำหรับบทความ

          1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ของการอ้างอิง

          2. การลงรายการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม

          3. การลงรายการอ้างอิงตารางหรือรูปภาพ