บทความในฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ทางกองบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความจาก การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน/ ปฏิสังขรณ์” โดยจะต้องทำการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน อีกครั้งหนึ่ง