กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายให้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ: มองผ่านกฎหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในมิติประวัติศาสตร์

Main Article Content

Pathompong Manohan

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดนสมัยใหม่ที่เปลี่ยนจากพื้นที่เฝ้าระวังภัยเพื่อความมั่นคงกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของเสรีนิยมใหม่ ซึ่งบทความชิ้นนี้มีฐานมาจากงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1.นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาผลของการเปิดสะพานแห่งที่ 4 ต่อธุรกิจเกสต์เฮาส์ที่เชียงของ และ 2.การเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจเอกชนข้ามชาติในกระแสความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดน: ปรากฎการณ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยใช้วิธีพินิจทางประวัติศาสตร์มาการอธิบายว่าพื้นที่ชายแดนเปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ซึ่งในช่วงเริ่มแรกรัฐไทยมีการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยได้รับการปรึกษาจากธนาคารโลกในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และหลังจากนั้นก็ได้มีการออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ สนับการลงทุนเช่นการประกาศนิคมอุตสาหกรรมในทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาจนถึง 2560 ประเทศไทยมีการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเกือบ 60 ครั้ง แต่มาตรการเหล่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้การเคลื่อนย้ายทุนในแบบของการข้ามแดน


          หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นในทศวรรษ 2530 จีนก็ได้กลายมาเป็นตัวแบบของการพัฒนาเขตยกเว้นเพื่อการลงทุน รวมถึงแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจลงมายังอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว อีกทั้งยังได้ถูกจัดอยู่ในเขตสนับสนุนของคณ/*ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในช่วงทศวรรษ 2550 จังหวัดเชียงรายได้กลายเป็นเป้าหมายในการลงทุนของนิติบุคคลร่วมทุนสัญชาติจีน


          ข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ถึง 2550 และการกลายเป็นอนุภูมิภาคทำให้พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมต่อกับประเทศจีนตอนใต้ด้วยเส้นทาง R3A และ R3B ด้วยผลการกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนยังก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในพื้นที่ระหว่างท้องถิ่น รัฐ และทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

“กลุ่มทุนธุรกิจแห่บุก "เชียงของ" รับสะพานแม่น้ำโขง 4 – อาเซียน” [แหล่งข้อมูลออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372923087 (เข้าสู่ระบบ 08/05/2559)
“ทำเลทอง เชียงของ ราคาพุ่ง ทุนเล็ก-ใหญ่จากจีนรอเข้าเพียบ” [แหล่งข้อมูลออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.icons.co.th/newsdetail.asp?lang=TH&page=newsdetail&newsno=2 0355 (เข้าสู่ระบบ 08/05/2559)
กลุ่มทุนใหญ่ยึด‘เชียงของ’ ผุดโรงแรม-คลังสินค้า-โรงพยาบาล [แหล่งข้อมูลออนไลน์] http://www.posttoday.com/aec/news/359586 (เข้าสู่ระบบ 08/05/2559)
เขตส่งเสริมการลงทุน BOI [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.apsconsult.com/index.php/en/features-2/custom/boi (เข้าสู่ระบบ 13/07/2560)
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์วิภาษา
เติมทรัพย์ เตละกุล. (บรรยาย 2560). นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย- เมียนมาร์. เอกสารประการการสัมมนาวิชาการชายแดนศึกษาครั้งที่ 2 ตอน “บทเรียนเขต เศรษฐกิจ พิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: เมียนมาร์. 28 เมษายน 2560 ณ สำนักวิชานวัตกรรม สังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ. กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์อ่าน
นิติ ภวัครพันธุ์. (2558). ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์: ข้อถกเถียงว่าด้วย ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ศยาม
นิธิ เอียวศรีวงศ์. “รัฐนาฏกรรม”[ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338583414 (เข้าสู่ระบบ 23/12/2558)
บริษัท พอล คอนซัลแตนท์กำกัด. (2544). การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย. รายงานฉบับสมบูรณ์
ปิ่นแล้ว เหลืออร่ามศรี. (2559). ทุนนิยมคาสิโน. เชียงใหม่. วนิดาการพิมพ์
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเกอร์. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) เชียงใหม่. สำนักพิมพ์ซิลค์วอร์ม
พรรณี บัวเล็ก. (2545). ลักษณะของนายทุนไทย ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2457-2482 บทเรียนจากความรุ่งโรจน์ สู่โศกนาฎกรรม. กรุงเทพฯ. เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. (2558). กำเนิด “ประเทศไทย” ภายใต้ เผด็จการ. กรุงเพทฯ. มติชน
วอลเดน เบลโล. (2545). โศกนาฎกรรมสยาม การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่. สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพฯ
โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2548). เชียงของ: ชาติพันธุ์และการค้าที่ชายแดน. รายงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Akira, Suehiro. (1996). Capital Accumulation in Thailand 1855-1985. Chiang Mai. SILKWORM BOOK
Funahashi, Kazuo. (1996). Farming by the Older Generation: The Exodus of Young Labor in Yasothon Province, Thailand. Southeast Asian Studies (Vol. 33. No. 4, March 1996). pp 107-121
Kakizaki, Ichiro. (2012). Rails of the Kingdom The History of Thai Railways. Bangkok. White Lotus Co.
Kitahara, Atsushi. (2007). Asian Rural Society and Studies in this Half Century. Asian Rural Society. (Vol. III. Aug. 2007. pp 54-72
Kudo, Toshihiro and Ishida, Masami. (2013). Prologue: Progress in Cross-Border Movement and the Development of Border Economic Zones. Border Economies in the Greater Mekong Subregion. Chennai, India. Palgrave Macmillan. MPS Limited. pp.1-30
Ong, Aihwa. (2004). The Chinese Axis: Zoning Technologies and Variegated Sovereignth. Journal of East Asian Studies. pp 69-96
Walker, Andrew. (1999). The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and Trader in the Borderlands of Laos, Thailand, China and Burma. Hawai, USA. University of Hawai

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ, เล่ม 89 ตอนที่ 190 13 ธันวาคม 2515, หน้า 215
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 79 30 สิงหาคม 2520, หน้า 3616
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 79 30 สิงหาคม 2520, หน้า 3616
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 62 13 มิถุนายน 2521, หน้า 1749
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 15 6 กุมภาพันธ์ 2522, หน้า 494
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 63 28 เมษายน 2524, หน้า 1205
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 32 29 กุมภาพันธ์ 2531, หน้า 15
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 215 14 ธันวาคม 2531, หน้า 1
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 161 26 กันยายน 2532, หน้า 6967
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 230 16 พฤศจิกายน 2533, ฉบับพิเศษ หน้า 7
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 84 9 พฤษภาคม 2534, หน้า 4318
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 84 9 พฤษภาคม 2534, หน้า 4318
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 194 7 พฤศจิกายน 2534
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 194 7 พฤศจิกายน 2534
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 197 12 พฤศจิกายน 2534, หน้า 11322
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 30 1 มีนาคม 2535, ฉบับพิเศษ หน้า 27
ราชกิจกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 121 22 กันยายน 2535, หน้า 10293
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 7 ง 26 มกราคม 2537, หน้า 28
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 60 ง 27 กรกฎาคม 2538, หน้า 8
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 19 ง 28 มิถุนายน 2539, หน้า 9
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 78 ง 26 กันยายน 2539, หน้า 23
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง 3 เมษายน 2540, หน้า 12
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง 3 เมษายน 2540, หน้า 13
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 68 ง 26 สิงหาคม 2540, หน้า 18
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 73 ง 21 สิงหาคม 2540, หน้า 13
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 94 25 พฤศจิกายน 2540, หน้า 19
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 34 ง 28 เมษายน 2541, หน้า 7
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 18 ง 4 มีนาคม 2542, หน้า 14
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนพิเศษ 37 ง 24 เมษายน 2543, หน้า 1
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 39 ง 30 เมษายน 2544, หน้า 1
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 103 ง 20 กันยายน 2547, หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 134 ง 8 ธันวาคม 2547, หน้า 1
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 50 ง 11 กรกฎาคม 2548, หน้า 81
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 55 ง 27 เมษายน 2549
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 88 ง 25 กรกฎาคม 2550, หน้า 50
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 165 ง 30 ตุลาคม 2550, หน้า 17
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 126 ง 7 มกราคม 2552, หน้า 102
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 2ง 7 มกราคม 2552, หน้า 105
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 33 ง 2 มีนาคม 2552, หน้า 65
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 76 ง 28 พฤษภาคม 2552, หน้า 26
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 160 ง 2 พฤศจิกายน 2552, หน้า 35
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 184 ง 23 ธันวาคม 2552, หน้า 79
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 27 ง 26 กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 79
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 146 ง 20 ธันวาคม 2553, หน้า 53
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 146 ง 20 ธันวาคม 2553, หน้า 54
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 61 ง 1 มิถุนายน 2554, หน้า 55
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 17 ง 17 มกราคม 2555, หน้า 52
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 171 ง 12 พฤษจิกายน 2555, หน้า 24
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พฤศจิกายน 2555, หน้า 15
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 53 ง 29 เมษายน 2556, หน้า 52
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 175 ง 6 ธันวาคม 2556, หน้า 28
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 53 ง 25 มีนาคม 2557, หน้า 42
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 81 ง 23 พฤษภาคม 2557, หน้า 61
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 127 ง 8 กรกฎาคม 2557, หน้า 21
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 127 ง 8 กรกฎาคม 2557, หน้า 22
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 127 ง 8 กรกฎาคม 2557, หน้า 23
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 133 ง 17 กรกฎาคม 2557, หน้า 25
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 209 ง 20 ตุลาคม 2557, หน้า 28
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 86 ง 16 เมษายน 2558, หน้า 13
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 165 ง 17 กรกฎาคม 2558, หน้า 27
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 170 ง 2 สิงหาคม 2559, หน้า 39
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 110 ง 21 เมษายน 2560, หน้า 34

Translated Thai References
“Klumthun Turakit Haebuk “Chiang Khong” Rub Saphan Mae Num Khong 4 [Online] Retrieved May 8, 2016, from http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372923087
“Thumle Thong Chiang Khong Raka Pung Thunlek-yai Jak Jin Ro Khao Priab” [Online]. Retrieved May 8, 2014, from http://www.icons.co.th/newsdetail.asp?lang=TH&page=newsdetail&newsno=20355
Bello.W. (2002). Soknattakam Siam Karnphattana Lae Karn Tak Salai Khong Songkom Thai Samai Mai. Krungthep: Munlanithi Komolkeemthong
BOI. Khet Songserm Karn Longthun [Online]. Retrieved July 13, 2017, from http://www.apsconsult.com/index.php/en/features-2/custom/boi
Bualek.P.(2002). Laksana Khong Nai Thun Thai Nai Chuang Rawang 2457-2482 Bod Rian Chak Kwam Rungroj Su Soknattakam. Krungthep: Fueang Fa Printing House
Charoensin-o-larn.C (2011). Vathakam Karn Pattana. (Phim Krang thi 5) [Development Discourse (5th ed.)]. Bangkok: Wiphasa
Eoseewong.N. “Rattnattakam” [Online]. Retrieved December 23, 2015 from http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338583414
Klumthunyai Yud ‘Chiang Khong’ Pud Rongram-Klangsinka-Rong Phayaban [Online]. Retrieved May 8, 2016, from http://www.posttoday.com/aec/news/359586
Laungaramsiri.P. (2016). Thunniym Casino. Chiang Mai: Wanida
PAL CONSULTANTS CO., LTD. (2001). Karn Suksa Khawm Mosom Karn Chattang Khet Serttakit Phiset Chaidan. Rai Ngan Chabub Somboon
Pawakapan.N. (2015). Chwn Thok Chrt Lae Chartphan: Kho Thoktiang Wa Doy ‘Chart’ Lae ‘Chartphan’. Bangkok: Siam
Phongpaichit.P., Baker.C. (2003). Serttakit Karnmeung Thai Samai Krunghep. (Phim khrậng thi 3). Chiangmai: Silkwarm
Potchanalawan. P. (2015). Kum Nerd “Pra Ted Thai” Pai Tai Padedkarn. Krungthep: MatichonWerakultaewan.S. (2005). “Chiang Khong: Chartphan Lae Karnkha Thi Chaidan”. Rai Ngan Wijai Sumnakngangongthunsanubsanoonkarnwijai
Taelakul. T. (2015). Nayobuy Karn Pattana Khet Sedthakitphiset Chaydan Kong Prathet Thai- Myanmar. [Thai- Myanmar Border Development Policy]. School of Social Innovation, Mae Fah Luang University: 2nd Border Study Seminar Documentary.
Winichakul.T. (2013). Kamnerd Siam Jak Pantee Prawatisart bhumikaya Khong Chat. [Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation]. Bangkok: Aan

Royal Thai Government Gazette
Royal Thai Government Gazette, Vol.89, Pt 190 Gnor (Special Issue), 13 December B.E. 2515 (A.D. 1972), p. 218
Royal Thai Government Gazette, Vol. 94, Pt 79 Gnor, 30th August B.E. 2520 (A.D.1977), p. 3616
Royal Thai Government Gazette, Vol. 95, Pt 62 Gnor, 13th June B.E. 2521 (A.D.1978), p. 1749
Royal Thai Government Gazette, Vol. 96, Pt. 15 Gnor, 6th February B.E.2522 (A.D.1979), p. 494
Royal Thai Government Gazette, Vol. 98, Pt. 63 Gnor, 28th April B.E.2524 (A.D.1981), p. 1205
Royal Thai Government Gazette, Vol. 115, Pt. 32 Gnor, 29 February B.E.2531 (A.D.1988), p. 15
Royal Thai Government Gazette, Vol. 116, Pt. 161 Gnor, 26th September B.E.2532 (A.D.1989), p.6967
Royal Thai Government Gazette, Vol. 107, Pt. 230 Gnor, 16th November B.E.2533 (A.D.1990), p. 7
Royal Thai Government Gazette, Vol. 118, Pt. 84 Gnor, 9th May B.E.2534 (A.D.1991), p. 4318
Royal Thai Government Gazette, Vol. 118, Pt. 194 Gnor, 7th November B.E.2534 (A.D.1991)
Royal Thai Government Gazette, Vol. 108, Pt. 197 Gnor, 12th November B.E.2534 (A.D.1991)
Royal Thai Government Gazette, Vol. 109, Pt. 30 Gnor (Special Issue), 1st March B.E.2535 (A.D.1992), p.27 ()
Royal Thai Government Gazette, Vol. 109, Pt.121 Gnor, 22 September B.E.2535 (A.D.1992), p.10293
Royal Thai Government Gazette, Vol. 111, Pt. 7 Gnor (Special Issue). 26th January B.E.2537 (A.D.1997), p.28
Royal Thai Government Gazette, Vol. 112 Gnor, Pt. 60, 27th July B.E.2538, p.8
Royal Thai Government Gazette, Vol. 113, Pt. 19 Gnor (Special Issue), 28 June B.E. 2539 (A.D.1996), p.9
Royal Thai Government Gazette, Vol. 113, Pt. 78 Gnor, 26th September B.E. 2539 (A.D.1996), p.23
Royal Thai Government Gazette, Vol. 114, Pt.27 Gnor, 3rd April B.E.2540 (A.D.1997), p.12
Royal Thai Government Gazette, Vol. 114, Pt. 27 Gnor, 3rd April B.E. 2540 (A.D.1997), p.13
Royal Thai Government Gazette, Vol. 114, Pt. 68 Gnor, 26th August B.E.2540,
Royal Thai Government Gazette, Vol. 114, Pt.73 Gnor (Special Issue), 21st August B.E.2540 (A.D.1997), p.13
Royal Thai Government Gazette, Vol.114 Gnor, Pt. 94, 25th November B.E.2540 (A.D.1997), p. 19
Royal Thai Government Gazette, Vol.115, Pt. 34 Gnor, 28th April B.E.2541 (A.D.1998), p.7
Royal Thai Government Gazette, Vol. 116, Pt. 18, 4th March B.E.2542, p.14
Royal Thai Government Gazette, Vol. 117, Pt. 37 Gnor (Special Issue), 24th April B.E.2543 (A.D.2000), p.1
Royal Thai Government Gazette, Vol. 118, Pt.39 Gnor (Special Issue), 30th April B.E.2544 (A.D.2001), p.1
Royal Thai Government Gazette, Vol. 121, Pt. 103 Gnor (Special Issue) 20th September B.E.2547 (A.D.2004), p.11
Royal Thai Government Gazette, Vol. 121, Pt. 134 Gnor (Special Issue), 8th December B.E.2547 (A.D.2004), p. 1
Royal Thai Government Gazette, Vol. 122, Pt. 50 Gnor (Special Issue), 11th July B.E.2548 (A.D.2005), p.81
Royal Thai Government Gazette, Vol. 123, Pt. 55 Gnor (Special Issue), 27th April B.E.2549 (A.D.2006)
Royal Thai Government Gazette, Vol. 124, Pt. 88 Gnor (Special Issue), 25th July B.E. 2550 (A.D.2007), p.50
Royal Thai Government Gazette, Vol. 124, Pt.165 Gnor (Special Issue), 30th October B.E.2550 (A.D.2007). p.17
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt.126 Gnor (Special Issue), 7th January B.E.2552 (A.D.2009). p.102
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt.2 Gnor (Special Issue), 7th January B.E.2552 (A.D.2009). p.105
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt. 33 Gnor (Special Issue), 2nd March B.E.2552 (A.D.2009). p.65
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt. 76 Gnor (Special Issue), 28th May B.E.2552 (A.D.2009). p. 26
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt. 160 Gnor (Special Issue), 2nd November B.E.2552 (A.D.2009). p. 35
Royal Thai Government Gazette, Vol. 126, Pt. 184 Gnor (Special Issue), 23rd December B.E.2552 (A.D.2009). p. 79
Royal Thai Government Gazette, Vol. 127, Pt. 27 Gnor (Special Issue), 26th February B.E.2553 (A.D.2010). p. 79
Royal Thai Government Gazette, Vol. 127, Pt. 146 Gnor (Special Issue), 20 December B.E.2553 (A.D.2010). p. 53
Royal Thai Government Gazette, Vol. 127, Pt. 146 Gnor (Special Issue), 20 December B.E.2553 (A.D.2010). p. 54
Royal Thai Government Gazette, Vol. 128, Pt. 61 Gnor (Special Issue), 1st June B.E.2554 (A.D.2011). p. 55
Royal Thai Government Gazette, Vol. 129, Pt. 17 Gnor (Special Issue), 17th January B.E.2555 (A.D.2012). p. 52
Royal Thai Government Gazette, Vol. 129, Pt. 171 Gnor (Special Issue), 12th November B.E.2555 (A.D.2012). p. 24
Royal Thai Government Gazette, Vol. 129, Pt. 173 Gnor (Special Issue), 16th November B.E.2555 (A.D.2012). p. 15
Royal Thai Government Gazette, Vol. 130, Pt. 53 Gnor (Special Issue), 29th April B.E.2556 (A.D.2013). p. 52
Royal Thai Government Gazette, Vol. 130, Pt. 175 Gnor (Special Issue), 6th December B.E.2556 (A.D.2013). p. 28
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 53 Gnor (Special Issue), 25th March B.E.2557 (A.D.2014). p. 42
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 81 Gnor (Special Issue), 23th May B.E.2557 (A.D.2014). p. 61
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 127 Gnor (Special Issue), 8th July B.E.2557 (A.D.2014). p. 21
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 127 Gnor (Special Issue), 8th July B.E.2557 (A.D.2014). p. 22
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 127 Gnor (Special Issue), 8th July B.E.2557 (A.D.2014). p. 23
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 133 Gnor (Special Issue), 17th July B.E.2557 (A.D.2014). p. 25
Royal Thai Government Gazette, Vol. 131, Pt. 209 Gnor (Special Issue), 20th October B.E.2557 (A.D.2014). p. 28
Royal Thai Government Gazette, Vol. 132, Pt. 86 Gnor (Special Issue), 16th April B.E.2558 (A.D.2015). p. 13
Royal Thai Government Gazette, Vol. 132, Pt. 165 Gnor (Special Issue), 17th July B.E.2558 (A.D.2015). p. 27
Royal Thai Government Gazette, Vol. 133, Pt. 170 Gnor (Special Issue), 2nd August B.E.2559 (A.D.2016). p. 29
Royal Thai Government Gazette, Vol. 134, Pt. 110 Gnor (Special Issue), 21st April B.E.2560 (A.D.2017). p. 21