ความรับผิดเพื่อละเมิด กรณีสัญญาจ้างแรงงานที่มีข้อตกลงขัดต่อกฎหมาย

Main Article Content

มงคล เจริญจิตต์

บทคัดย่อ

-

 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2006.7

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ