ทำไมคนไทยไม่เคารพกฎหมาย

Main Article Content

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

บทคัดย่อ

Abstract

การจะตอบคำถามว่าเหตุใด  “คนไทยจึงไม่เคารพกฎหมาย”  นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองปัญหาอย่างรอบด้าน  เราไม่สามารถใช้มุมมองทางกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ปัญหานี้เนื่องปัญหาในเรื่องการไม่เคารพกฎหมายยังมีบริบททางสังคมประวัติศาสตร์  การเมือง  และวัฒนธรรมประกอบอยู่ด้วย  จริงอยู่ที่ปัญหาเรื่องความเคารพนับถือกฎหมายเชื่องโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายดังจะเห็นได้จากปัจจัยทางกฎหมายที่ทำให้คนไทยไม่เคารพกฎหมาย  อันได้แก่  กฎหมายที่ไม่ดีขาดความชอบธรรมทำให้คนขาดความศรัทธา  การบังคับใช้กฎหมายบกพร่องเนื่องจากเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบเลือกปฏิบัติอีกทั้งมีผู้อิทธิพลทำตัวเหนือกฎหมาย  จนทำให้ประชาชนคนอื่นเกิดความรู้สึกอยุติธรรมจนขาดความเคารพในกฎหมาย  การขาดพลังมวลชนในการมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการสร้างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย อันนำมาซึ่งการขาดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมจนไม่มีใครยึดมั่นกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ของสังคมอีกต่อไป  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายทั้งสิ้น  ถ้าเราจะมองลึกถึงเหตุผลและที่มาของปัญหาจะพบว่าสังคมไทยมีประวัติศาสตร์และลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศตะวันตก อันเป็นผลให้คนไทยมีความเคารพต่อกฎหมายน้อยกว่าพลเมืองในประเทศตะวันตก ดังนั้นเราจึงต้องทำการค้นหาว่าเหตุใดจึงเกิดความแตกต่างเช่นว่า  และเหตุผลใดที่ทำให้พลเมืองตะวันตกเคารพกฎหมาย เบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยเรานั้นยังมีอุปสรรคในทางวัฒนธรรมสังคมที่ขัดขวางการพัฒนาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย อันได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ที่ทำให้เกิดอภิสิทธิ์ชนผู้อยู่เหนือกฎหมาย  การปกครองและบริหารประเทศโดยขาดธรรมาภิบาล  ระบอบประชาธิปไตยที่ความสำคัญอยู่ที่การชนะเลือกตั้งจนทำให้ผู้แทนประชาชนต้องอิงอยู่กับผลประโยชน์ทางธุรกิจและกลุ่มอิทธิพลจนเกิดวงจรที่ไม่สร้างสรรค์ต่อการสร้างประชาธิปไตยอันเป็นการปกครองที่แท้จริงของประชาชน การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาให้คนไทยเคารพกฎหมายก็จะเป็นผลดีต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศในที่สุด

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2012.10

Article Details

บท
บทความวิจัย