บทปริทัศนน์หนังสือ Tort, Custom, and Krama

Main Article Content

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

บทคัดย่อ

Abstract
ในหนังสือ Tort, Custom, and Krama: Globalization and Legal Consciousness in Thailand โดย David M. Engel และ Jaruwan S. Engel เป็นงานวิจัยที่ต้องการตอบคำถามถึงอิทธิพลของระบบโลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบกฎหมายและนิติสำนึกของสามัญชน แต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบที่เป็นไปในทางสนับสนุนแนวความคิดเรื่องขยายตัวของอุดมการณ์กฎหมายเสรีนิยมหรือนำเสนอการต่อต้านโลกาภิวัตน์ โดย David และ Jaruwan เห็นว่าแทนที่จะหาคำตอบที่เป็นไปในทิศทางเดียวไม่ว่าจะในแบบสนับสนุนหรือคัดค้านก็ตาม แต่จะเป็นประโยชน์มากกว่าหากตั้งคำถามว่าโลกาภิวัตน์มีผลต่อวัฒนธรรมทางกฎหมายและนิติสำนึกของสามัญอย่างไร (we think it useful to ask how globalization may affect key elements of legal culture and consciousness) อันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อบทบาทของกฎหมายในชีวิตประจำวันของสามัญชน งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางกฎหมายของสามัญชนในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันประมาณ 30 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนิติสำนึกของสามัญว่าดำเนินไปในทิศทางอย่างไร   DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2012.12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย