คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม

Main Article Content

ทินกฤต นุตวงษ์

บทคัดย่อ

Abstract

วินาทีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ฉบับที่คณะราษฎรได้ทูลเกล้าฯ มาให้  ถือได้ว่าประเทศไทย (หรือสยามในขณะนั้น) ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ แม้ว่าพระองค์ท่านจะเพิ่มคำว่าชั่วคราวต่อท้ายก็ตาม

เนื้อหาของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองฯ ฉบับดังกล่าว ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 166-179 วันที่ 27 มิถุนายน 2475 โดยเป็นวันเดียวกันกับที่ได้มีการประกาศใช้บังคับ นอกจากนี้ในเดือนถัดมา ยังได้เผยแพร่ลงหนังสือนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ปีที่ 3 เล่ม 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475

 DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2012.1

Article Details

บท
บทความวิจัย