Book Review : Law and Society Approaches to Cyberspace

Main Article Content

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

บทคัดย่อ

หนังสือรวมบทความเรื่อง Law and Society Approaches to Cyberspace เป็นฉบับที่มี Paul Schiff Berman เป็นบรรณาธิการรวบรวมเรียงบทความทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะเจาะจงไปที่โลกในอินเตอร์เน็ต หรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า “พื้นที่ไซเบอร์” (Cyberspace)   หนังสือฉบับนี้มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่างกรรมต่างวาระกันเสียมากกว่าการวางแผนร่วมกันและแบ่งงานไปเขียนหนังสือภายใต้โครงเรื่องหลักดังหนังสือทั่วไป   เพียงแต่มีบรรณาธิการเป็นผู้คัดเลือกบทความตามหัวข้อที่ตนได้วางไว้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษา และเขียนบทนำเพื่อขมวดปมประเด็นสำคัญที่ปรากฏในหัวข้อและบทความต่างๆไว้ เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงและเค้าโครงของเรื่องได้ง่ายขึ้นไว้ในบทนำ

            ความใหญ่ของขนาดรูปเล่มกว่า 700 หน้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้หนังสือฉบับนี้น่าสนใจ แต่การทำหนังสือรวมบทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวบรวมบทความและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายในแนวทาง “กฎหมายกับสังคม” (Law and Society/Socio-Legal Study) ยิ่งทำให้เห็นพรมแดนความรู้ด้านกฎหมายที่เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น    โดยสามารถพลิกอ่านหนังสือเล่มอื่นๆที่ได้รับการตีพิมพ์ภายใต้โครงการเดียวกันได้ในปกในด้านหน้า

            บรรณาธิการได้วางโครงเรื่องหลักไว้ทั้งหมด 9 ส่วน โดยมีการรวบรวมบทความมาทั้งสิ้น 16 บทความ และมีการเขียนบทนำแยกไว้ในช่วงแรกก่อนจะเข้าสู่บทความในส่วนแรก

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2012.7

Article Details

บท
บทความวิจารณ์หนังสือ