ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

Main Article Content

คำนวร เขื่อนทา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                บทความนี้แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผ่านกฎหมายการสมรสเพศเดียวกันในฝรั่งเศส โดยเริ่มต้นจากการชี้ให้เห็นมุมมองหลักในเรื่องเพศซึ่งส่งผลต่อการก่อตั้งครอบครัวว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศสรีระเป็นหญิงและชายโดยกำเนิด และได้ทบทวนกฎหมายฝรั่งเศสที่รับรองความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันฉบับแรก ได้แก่ PACs แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังจำกัดสิทธิต่อคู่รักเพศเดียวกันบางประการ เช่น และการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน สุดท้ายจะได้สำรวจเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพื่อคัดค้านกฎหมายการสมรสของคนเพศเดียวกัน โดยประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการรับบุตรบุญธรรมของคนรักเพศเดียวกันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเด็ก บทความนี้จึงต้องการให้ตระหนักว่าการสมรสมีมิติอื่นๆ ที่ซ้อนทับอยู่มิใช่เรื่องของเพศชายและหญิงแต่เพียงอย่างเดียว

Abstract

                This Article attempts to reveal the situation after having passed the same-sex marriage law of France. Initially, it points to the main perspective on the sex—original opposite sex-- that influences the foundation of family. Then, it reviews the first French law that recognizes the same-sex relation-- PACs. However, that law still limits some benefits for the same-sex couples such as joint adoption. Finally, it explores the huge demonstration against the same sex marriage law. The main issue that is brought is the adoption of same-sex couple which is claimed that it is not the best interest of children. This article needs readers realize that there are many aspects which superimpose on marital issue rather than just genders

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.10

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Borrillo Danail, “Who is Breaking with Tradition? The Legal Recognition of Same-Sex Partnership in France Question of Modernity”, Yale Journal and Feminist: 2005, p. 89-97.

Claudina Richards “ The Legal Recognition of Same-sex Couples: The French Perspective”, International &Comaparative Law Quarterly : 2002, p. 305-324.

Sarah K. Mazzochi The Great “Debate: Lessons to Be Learned from An International Comparative Analysis on Same-sex Marriage”, Roger Williams University Law Review : Fall 2010, p. 577-607

ข้อมูลออนไลน์

“Anti-Gay Marriage Rally Keeps Debate Alive in France”,[Online]. Available www.channel4.com/news/anti-gay-marriage-rally-keeps-debate-alive-in-france (22 July 2013)

Burrell Romain, “How will France be Recociled after This Nasty War over GayMarriage?”, [Online]. Available www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/25/gay-marriage-france (22 July 2013)

“Poll Shows 63 Percent of French Back Gay Marriage”, [Online]. Available www.reuters.com/article/2013/01/26/us-france-marriage-poll-idUSBRE90P0HL20130126 (23 July 2013)

“Same-sex Marriage: French Parliament Approves New Law”, [Online] Available www.bbc.co.uk/news/world-europe-22261494 (22 July 2013)

“Understanding Franc’s Marriage Battle”, [Online] Available www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/07/09/frances-politicization-of-gay-marriageand-gay-adoption (22 July 2013)

“The Heart of The Matter”,[Online] Available www.lamanifpourtous.fr/en/why/theheart-of-the-matter (23 July 2013)

“Keep Up Battle against Same-sex Marriage , Urges Catholic Leader”, [Online] Available www.catholicherald.co.uk/news/2013/06/10/french-catholic-leadercalls-for-continued-opposition-to-same-sex-marriage/ (22 July 2013)