ตัวตน อัตลักษณ์ และบุคคลในทางกฎหมาย: การเปลี่ยนผ่านจากรัฐสมัยใหม่สู่โลกหลังสมัยใหม่

Main Article Content

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ระบบกฎหมายสมัยใหม่เริ่มขึ้นจากการพยายามสถาปนารัฐอธิปไตยที่มีดินแดน อำนาจอธิปไตย รัฐบาล และประชาชน ที่ชัดเจน แน่นอน และมั่นคง ดังนั้น กฎหมายซึ่งเป็นการวาดภาพ “รัฐ” จึงต้องพยายามสร้างความชัดเจนผ่านการนิยามสิ่งต่างๆ ให้แน่นอน รวมถึงอธิบายสิ่งเหล่านั้นด้วยอรรถาธิบายที่มีความต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยที่แสดงความเป็นเอกราชของรัฐชาตินั่นเอง

กฎหมายสมัยใหม่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดความชัดเจน แน่นอน มั่นคงของดินแดน อำนาจอธิปไตย และกลุ่มประชาชนที่จะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของรัฐบาล หรือในทางกลับกันประชาชนก็อาจถือเอาสิทธิที่กฎหมายรับรองไว้ อ้างต่อรัฐเพื่อประกันความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้เขตแดนที่รัฐทรงอำนาจอธิปไตยอยู่   มิใช่เพียง สิทธิเสรีภาพที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนเอาไว้ หน้าที่ก็เป็นอีกสิ่งที่ผูกพันประชาชนเข้าไว้กับรัฐ ทั้งนี้สถานะของประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นตัวบงชี้ว่ามี “จุดเกาะเกี่ยว” กับรัฐใด

อย่างไรก็ดี กฎหมายของรัฐสมัยใหม่มีด้านมืดที่วงการกฎหมาย สังคม และวงวิชาการทางสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์มิได้อธิปรายถึงมากนัก นั่นคือ กฎหมายได้ให้คุณให้โทษกับบุคคลอย่างชัดเจน แน่นอน และมีสภาพบังคับเหนืออย่างเข้มงวด หากรัฐต้องการจะบังคับผลให้เป็นไปตามกฎหมาย บุคคลก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ดังนั้น ความยุติธรรมทางสังคมกับความยุติธรรมตามกฎหมายในหลายกรณีอาจมิใช่สิ่งเดียวกัน

Abstract

The Modern Law system deliberates to construct Sovereign State which has secure territory, sovereignty, government and population constantly. As a main tool of states, Law has mapped “Imagined State” through legal definition on things with stability manner in order to maintain their autonomy.

Modern State’s Law has been a crucial mechanism to generate the clarity, stability and security of state power over territory and population. On the contrary, people claim their rights against state for sustaining the safety of their life and property within state jurisdiction. Both rights and duties compound state to people on the basis of “Nationality Connection”

However, the Modern law has kept its dark side out of Social Science Communities’ sight for a very long time. The Law of Modern State provides a strict liability to the people who violate it harshly. The clearness, stability and enforcement of Modern Law are undeniable and automatically obliged to people under State Authority. Hence, The Social Justice and the legal justice may not intersect properly.

 DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.12

Article Details

บท
บทความวิจัย