มาตรการในการรองรับสภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าของไทย

Main Article Content

ทินกฤต นุตวงษ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

                    ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าบ่อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบว่าควรมีการจัดระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ โดยใช้ดัชนีร้อยละผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ - ชั่วโมง และมีการบริหารจัดการแยกย่อยไปตามระดับของความรุนแรง

                   

Abstract

 

                    During the last decade, Thailand has experienced the energy crisis more frequent and severe. Therefore, Thailand needs to initiate a tangible management to cope with energy crisis. This article classifies energy crisis into 4 phases according to an Index of Percentage of Affected Customer-Hours. The energy crisis management should have different operational systems depending on the severity of the energy crises.


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.(2557).

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการใน สภาวะวิกฤติ (Emergency response arrangements)ด้านพลังงานไฟฟ้า เสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. แผนแม่บทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน. [ออนไลน์] http://www.eppo.go.th/doc/idp-05-priv-vrs.html (1 ก.พ. 2557)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ.14/2548 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 5/2549