กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด

Main Article Content

บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สภาวะวิกฤติพลังงานเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติขึ้นรัฐมีความจำเป็นที่จะแก้ไข เยียวยา เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ปกติ ในฐานะนิติรัฐ กระบวนการแก้ไข เยียวยาสภาวะวิกฤติมีความจำเป็นต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ตามหลักการดำเนินการของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการสภาวะวิกฤติพลังงานหลายฉบับ แต่ยังไม่มีการจัดลำดับว่ามีกฎหมายฉบับใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องอย่างใด และเกี่ยวข้องในขณะใด รวมถึงจุดอ่อนของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันในการจัดการกับสภาวะวิกฤติพลังงาน

 

Abtract

Energy crisis is a critical problem for Thailand.  When the crisis occurs, government needs to resolve, reimburse, and restore the situation.  According to legal state principle, an energy crisis management must be based on rule of law and legal mechanism.  Hence, the management would concern many statutes.  However, Thai authorities have not classified and prioritized those energy provisions yet, and this action is necessary to do so that when the crisis erupts the government can respond promptly.  This preparation to cope with energy crisis also includes examining defects of the current laws.  

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย