แผนการจัดการด้านพลังงานของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)

Main Article Content

วาทิศ โสตถิพันธุ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

รัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ได้จัดระดับความสำคัญของการจัดการพลังงานไว้เป็นลำดับแรกๆ ของนโยบายของประเทศ โดยได้พยายามในการขยายฐานการใช้พลังงานที่หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว มีการประกาศแผนงานด้านพลังงาน (The Energy Program) โดยมีหลักการในการดำเนินการทางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงของพลังงานทางด้านอุปทานโดยมีต้นทุนที่มีการแข่งขันสูงสุด และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Energy Infrastructure Program) แผนงานย่อยด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Sub-Program) และแผนงานย่อยด้านบริษัทพลังงานที่อยู่ในรูปแบบกึ่งรัฐ (Semi-State Energy Companies Sub Program)

 

Abstract

            The government of Ireland has prioritized a response to energy crisis as one of the top policies of the country by expanding to variety energy sources and increasing energy-efficient capacity.  By doing this, the government has announced an Energy Program the way in which consists of strategies that lead to energy security which has highly competitive supply side, and also lead to sustainable environment.  As a result, the strategies are comprised of Strategic Energy Infrastructure Program; Sustainable Energy Sub-Program; and Semi-State Energy Companies Sub Program.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สื่ออิเล็คทรอนิกส์

Energy Policies of IEA Countries: Ireland 2007 Review, IEA/OECD; http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=IE accessed 10 February 2012

http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Energy+Planning+Division/Energy+White+Paper.htm accessed 25 August 2011.

Energy White Paper, Department of Communications, Energy and Natural Resources; h t t p : / / w w w . d c e n r . g o v . i e / E n e r g y / Energy+Planning+Division/Energy+White+Paper.htm

http://www.cer.ie/ accessed 20 February 2012.

http://www.seai.ie/ accessed 20 February 2012.

http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2399 accessed 10 February 2012

http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/7E296C42-57B8-4B3A-B051-3B1C043E0A9F/0/HandbookonOilSupplyDisruptionContingency MeasuresFinal.doc accessed 10 February 2012

http://www.irishstatutebook.ie/2007/en/si/0697.html accessed 20 February 2012

http://www.eirgrid.com/aboutus/ accessed 19 February 2012.

http://www.iea.org/publications/index.asp accessed 20 February 2012