ปริทรรศน์หนังสือ : Informal institutions & Democracy: Lessons from Latin America

Main Article Content

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “สถาบันอย่างไม่เป็นทางการ และประชาธิปไตย: ถอดบทเรียนจากลาตินอเมริกา” (Informal institutions & Democracy: Lessons from Latin America) เป็นการรวบรวมบทความของนักวิชาการสหสาขา มีทั้งนักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยามานุษยวิทยา

ผลงานวิชาการทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากการลงพื้นที่วิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมในประเทศแถบลาตินอเมริกา ตั้งแต่ภูมิภาคอเมริกากลางลงไปถึงอเมริกาใต้   ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่ามีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างไปจากสังคมตะวันตกกลุ่มที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างเช่นอเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศยุโรปตอนบนซึ่งเป็นกลุ่มสังคมที่ไม่ใช้ภาษาลาตินเป็นฐาน   ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษากลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนและโปรตุเกส ซึ่งมีความแตกต่างกับสังคมตะวันตกโดยทั่วไป

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจารณ์หนังสือ