แนวทางการพัฒนากฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อควบคุมมลภาวะทางแสง

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สหภาพยุโรปได้กำหนดข้อบังคับสหภาพยุโรปฉบับที่ 2009/125/EC ในวันที่ 21 ตุลาคม 2009 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างประเภทต่างๆ รวมไปถึงการบริโภคพลังงานและการควบคุมมลภาวะทางแสงผ่านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับแก้ปัญหาและผลกระทบจากมลภาวะทางแสงในทุกกรณีอันเนื่องมาจากการใช้แสงสว่างในระดับความส่องสว่างที่เกิดไปกว่ามาตรฐานความต้องการในการใช้งานทั่วไปและทิศทางการส่องของแสงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กฎหมายสหภาพยุโรปในอนาคตจึงควรมีมาตรฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อขจัดปัญหามลภาวะทางแสงในทุกกรณี ซึ่งแม้ว่าการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็ตาม แต่การสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกก็ควรจะเพิ่มมาตรการการออกแบบเชิงนิเวศอื่นๆ ในการป้องกันการใช้งานแสงสว่างไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสงได้


Abstract

The European Union (EU) adopted the Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (ErP Directive). This EU framework purposes to reduce the environmental impact of lighting products, including the energy consumption and light pollution control throughout their Ecodesign approaches and practices. However, the ErP directive does not include ecodesign requirements for all aspects of light pollution from excessive levels of illumination or non-environmentally friendly direction of lighting. So, the focus of the future EU Ecodesign provisions should be on all aspects of light pollution impacts. There are many good reasons to ecologically use and design lighting on property, but the EU and its Member States should take ecodesign steps to prevent use of lights from becoming light pollution.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2013.5

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารวิชาการ

Jans, J. H. & Vedder, H.H.B., European Environmental Law After Lisbon, 4th edition, Europa Law Publishing, 2012, p 382.

Kramer, L., EU Environmental Law, 7th edition, Sweet & Maxwell, 2012,p 241.

Martin, R. S. & Garcia, M., Light pollution: Information and energy waste, Universitat Polit?cnica de Catalunya Estudios Luminotecnicos, 2002, pp 57-63.

Maurer, S., Consumer relevant Eco-design requirements for domestic lighting (Part 1), European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation, 2008, pp 1-8.

Patriarca, E. & Debernardi, P., Bats and light pollution, UNEP/EUROBATS Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, 2010, pp 2-21.

Raine, H. et al, Light pollution and its effect on Yelkouan Shearwaters in Malta; causes and solutions, EU life Yelkouan Shearwater Project, 2007, p 4-6.

วารสารวิชาการ

Longcore, T. & Rich, C., 'Ecological light pollution' Frontiers in Ecology and the Environment 2004, 2(4), 191-198.

Lorz, B., 'EU Policies for sustainable consumption and production – the action plan on sustainable consumption and production and sustainable industrial policy', Journal for European Environmental

& Planning Law 2009, 6 (3), 277-300.

Malcolm, R., 'Ecodesign laws and the environmental impact of our consumption of products' Journal of Environmental Law 2011, 23 (2), 487 - 503.

Parenti, A., Aichinger, H. & Schnabl, G., 'Applying voluntary tools to achieve sustainable consumption and production: collaboration between the European Commission and the retail sector' Journal for European Environmental & Planning Law 2009, 6 (3), 339 - 360.

Rehbinder, E., 'Sustainable resource management - new legal approaches needs?' Journal for European Environmental & Planning Law 2012, 9 (1), 34 - 62.

สื่ออิเล็คทรอนิกส์

Department for Business, Innovation & Skills, Environmental regulations: Involved in the development, domestic implementation and enforcement of certain European waste and environmental legislation, available online at https://www.gov.uk/environmentalregulations

accessed 24 January 2014.

Enterprise Ireland Competitiveness Department, Ecodesign Directive, available online at http://www.envirocentre.ie/Content.aspx?ID=9b1ff686-4e6c-49ae-a562-8da4aa8cb5ec&PID=f8f6bea0-4ad9-485fb8f5-dbe85511f652 accessed 24 January 2014.

EUROPA EUR-Lex, Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign

requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council, available online at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0245 :EN:NOT accessed 24 January 2014.

EUROPA EUR-Lex, Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a fr a m ework for the setting of ecodesign requirements for energyrelated products, available online at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0125:EN:NOT accessed 24 January 2014.

EUR-Lex, 'DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energyrelated

products' (2009) L 285/10 Official Journal of theE u r o -pean Union http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF accessed 18 January 2014.

European Commission, Ecodesign Your Future: How Ecodesign can help the environment by making products smarter, available online at http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/

ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf accessed 24 January 2014.

European Commission, Energy Efficiency: Eco-design of Energy-Related Products, available online at http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm accessed 24 January 2014.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Recommendation 1863 (2009)1 Environment and health: better prevention of environment-related health hazards, available online at http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/EREC1863.htm accessed 24 January 2014.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Recommendation 1885 (2009) Drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy

environment, available online at http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/EREC1885.htm accessed 24 January 2014.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1776 (2010) Noise and light pollution, available online at http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1776.htm accessed 24 January 2014.