เสรีชนกับเสรีภาพในการชุมนุมในสหรัฐอเมริกา

Main Article Content

นัทมน คงเจริญ

บทคัดย่อ

 

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธที่ได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ภายใต้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดถือกันในสังคมประชาธิปไตย ว่าประชาชนมีสิทธิพื้นฐานในการเรียกร้องและแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง แต่สิทธินี้ย่อมมีขอบเขตของการใช้สิทธิ เนื่องจากการชุมนุมเรียกร้องในบางครั้งอาจกระทบสิทธิของผู้อื่น เช่น การเรียกร้องสิทธิในที่สาธารณะ อาจจะกระทบถึงสิทธิของผู้ใช้ที่สาธารณะนั้นด้วย รัฐจึงมีหน้าที่และบทบาทในทั้งการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุลของผู้ใช้สิทธิคนอื่นๆในสังคมด้วย บทความนี้เป็นการศึกษาถึงการชุมนุมเรียกร้องสิทธิในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็นการเรียกร้องทางด้านแรงงาน ความเสมอภาคทางสีผิว การเรียกร้องสิทธิเสมอภาคทางเพศ และการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เช่น การต่อต้านสงคราม รวมถึงการต่อต้านกระแสโลกภิวัตน์ด้วย การศึกษาดังกล่าวนี้อาศัยการพิจารณาถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้ามาเป็นปัจจัยในการทำความเข้าใจถึงท่าทีของรัฐในการจัดการกับการชุมนุมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามแต่ละยุคสมัย

 

 

Freedom of peaceful assembly is fundamental right guaranteed under the United States Constitution categorized as freedom of expression which is principle right in democratic society that the people have ensured their fundamental rights to petition the government for a redress of grievance.  However, such right is subject to reasonable restrictions.  For example, a demonstration in public park where it may forbid other people to access to the park, then it infringes other people’s rights.  Hence, the State is responsible for protecting freedom of peaceable assembly and balancing the rights of others in the society.  This article studies the right of peaceful assembly in the United State by grouping the movement into four parts:  labor; racial equality; gender equality; and social justice – for example anti-war and anti-globalization.  The study bases on social contexts such as social, economic, and political situation to understand the implementation of law by the State to handle the public assembly that has developed from time to time.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฎหมายและคำพิพากษา

U.S. Const. Amend. I.

Labor Management Relations Act of 1947 29 U.S.C. § 401-531.

Boynton v. Virginia (1960) 364 U.S.

Brower v. Gayle (1956) 142 F. Supp. 707

Hague v. Committee for Industrial Organization (1939), 307 U.S. 496

Loewe v. Lawlor, (1908)208 U.S. 274;(1915) 235 U.S. 522

McCullen v. Coakley(2014) 573 U.S.

NAACP v. Patterson (1958), 357 U.S. 449

Roe v. Wade, (1973)410 U.S. 113.

Surita v. Hyde,(2011)665 F. 3d 860 (7th Cir.)

Thornhill v. Alabama, (1940)310 U.S. 88

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 790 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 791 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 792 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 793 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 808 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 809 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 810 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 811 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 841 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 842 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 843 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 845 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 846 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 973 (June 2014).

B Corpus Juris Secundum (C.J.S.) Constitutional Law § 975 (June 2014).

หนังสือและเอกสารต่างๆ

“NYC settles lawsuit with Occupy Wall Street for $350K” NBCNEWS (April 9, 2013). (online), Available from: http://usnews.nbcnews. com/_news/2013/04/09/17677150-nyc-settles-lawsuit-with-oc¬cupy-wall-street-for-350k?lite

Alan Brinkley, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People, 3rd ed., (Boston: McGraw-Hill College, 2000).

Alex Tizon “Monday, Nov. 29”, The Seattle Times, (December 5, 1999), (online), Available from: http://community.seattletimes. nwsource.com/archive/?date=19991205&slug =2999667

Bill of Rights Institute, “First Amendment: Freedom of Assembly (1791), (online), Available from: http://billofrightsinstitute.org

Carl Stephenson & Frank Marcham, Sources of English Constitu¬tional History (New York: Harper & Brothers, 1937)

Carol Anderson, Eyes off the Prize: The United Nations and the African American Struggle For Human Rights, 1944-1955 (New York: Cambridge, 2003).

Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960s (Cambridge: Harvard University Press, 1995).

Colin Moynihan & Elizabeth A. Harris, “Suring Back Into Zuccotti Park, Protester Are Cleared by Police” The New York Times (Decem¬ber 31, 2011). (online), Available from: http://cityroom.blogs. nytimes.com/2011/12/31/protesters-surge-back-into-zuccotti-park/

Colin Moynihan, “City Settles Occupy Protesters’ False-Arrest Lawsuit” The New York Times (online), Available from: http://www.ny¬times.com/2014/06/11/nyregion/new-york-settles-suit-over-ar¬rests-of-occupy-wall-street-protesters.html?_r=2 (June 10, 2014

Department of State (the United State of America), Outline of the U.S. Legal System (Washington D.C.: Bureau of International Pro¬grams, 2004)

Frances Fox Piven& Richard A. Cloward, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail, (New York: Pantheon, 1977).

Glen A. Gildemeister, “The Founding of the American Federation of Labor,” Labor History, 22 (2), (Spring 1981): 262-70

Harvey Wish, “The Pullman Strike: A Study in Industrial Warfare,” Journal of the Illinois State Historical Society 32(3) (1939): 288-312.

John Dittmer, Local People: The Struggle for Civil Rights in Mississippi (Chicago: University of Illinois Press, 1995).

March for Life, (online), Available from: http://marchforlife.org/

Maurice Sugar, The Ford Hunger March. Ann Fagan Ginger, ed (Berkeley, CA: Meiklejohn Civil Liberties Institute, 1980).

Paul Samakow, “Anti-Occupy” law ends American’s right to protest”, The Washington Times, (Wednesday, August 1, 2012)

Public Law 104 - 199 - Defense of Marriage Act. (online), Available from: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ199/content-detail.html

Roger Cotterrell, “The Concept of Legal Culture” in David Nelken ed., Comparing Legal Cultures (Aldershot, UK: Dartmouth, 1997) p.13.

Tara Culp-Ressler, “The Supreme Court Just Made It Hader For Women To Exercise Their Right To Choose” Think Progress, (online), Available from: http://thinkprogress.org/health/ 2014/06/26/ 3452966/buffer-zones-scotus/ (26 June 2014)

Vietnam War, “100,000 People March on the Pentagon”, This Day in History (October 21, 1967), (online), Available from: http://www. history.com/this-day-in-history/100000-people-march-on-the-pentagon

William C. Birdsall, “The Problem of Structure in the Knights of Labor”. Industrial and Labor Relations Review 6 (4) (July 1953): 532–546.

มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553)