พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย

Main Article Content

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Susan S. Silbey. “After Legal Consciousness”. Annual Review of Law and Social Sciences. 1 (2005): p. 323

Susan S. Silbey. “Cultural and Legal Consciousness”. in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences (New York: Elsevier Science Ltd.)

Marc Hertogh. “A European Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich”. Journal of Law and Society. 31 (2004): pp. 457 – 481

David M. Engel and Frank W. Munger. Rights of Inclusion: Law and Identity in the Life Stories of Americans with Disabilities (Chicago and London: The University of Chicago Press. 2003).

David M. Engel. “Vertical and Horizontal Perspectives on Rights Consciousness”. Indiana Journal of Global Legal Studies. 19. 2 (2012): p. 424 – 427

Duncan Kennedy. “Toward an Historical Understanding of Legal Consciousness: the Case of Classical Legal Thought in America 1850 - 1940”. Research in Law and Sociology. 3 (1980): p. 23

ปิยอร เปลี่ยนผดุง. “แนวคิดนิติสำนึก”. วารสารรพี’ 53 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 83 – 85

David M. Engel and Frank W. Munger. Rights of Inclusion: Law and Identity in the Life Stories of Americans with Disabilities.

ดาริน เจริญศิลป์. “การรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการดำรงชีวิตของคนพิการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552.

David M. Engel. Code and Custom in a Thai Provincial Court (Tucson: University of Arizona Press. 1978) David M. Engel and Jaruwan S. Engel. Tort. Custom. and Karma: Globalization and Legal Consciousness in Thailand (Chiang Mai: Silkworm Books. 2010)

มงคล เจริญจิตต์. “การรับรู้กฎหมายของผู้ใช้แรงงานในกิจการขนาดย่อม”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

ปิยอร เปลี่ยนผดุง. “นิติสำนึกของบุคคลในการเล่นพนันชนไก่: กรณีศึกษาเครือว่ายการเล่นพนันชนไก่ในอำเภอสันทราย”. จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. “นิติสำนึกต่อ ‘โทษจำคุก’ ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555