ผลสะเทือนของอินเตอร์เน็ตต่อปริมณฑลทางกฎหมาย Internet and its impacts on Legal Atmosphere

Main Article Content

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

บทคัดย่อ

       บทความนี้มุ่งชี้ให้เห็นลักษณะการกระจายตัวของผู้เล่นต่างๆที่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งสร้างพื้นที่เสมือนขึ้นมาบนพื้นฐานของการไร้อำนาจรัฐเข้ามาปกครองแทรกแซงกิจกรรมในโลกออนไลน์   อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในหลายมิติจึงมิควรแยกออกมาเป็นเรื่องราวโดดๆปราศจากความเชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมแลวัฒนธรรม   การนำนิติวิธีแบบกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับกิจกรรมในอินเตอร์เน็ตจึงมีลักษณะย้อนแย้งในตัวเอง   การสร้างระบบกำกับอินเตอร์เน็ตจึงต้องดึงความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเข้ามาพิจารณา เช่น ตัวตนที่พร่าเลือน พรมแดนที่สลายไป การทับซ้อนของพื้นที่ส่วนตัวกับสาธารณะ และระบอบจัดการทรัพย์สินที่ลื่นไหล เป็นต้น อันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำกับอินเตอร์เน็ตให้สัมฤทธิ์ผล   การเข้าใจผลสะเทือนของอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อจัดการความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างครบถ้วนจึงสำคัญยิ่ง

คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ต; ผลกระทบ; เงื่อนไข; ปริมณฑลทางกฎหมาย; การกำกับควบคุม

 

       The content of this article has realized the fragmentation nature of cyberspace from the physical world to virtual space. Even though the internet is a communication tools, analyzing it solely is not sustainable to fulfill the understanding of social phenomenon. A generalized legal approach will have a distinct contradiction on Cyber Regulation. Nevertheless, the achievement of any regulation toward diversity is modified on the embracing of the various changes, namely mutable identity, deterritorialized jurisdiction, and the overlapped between public and private sphere, fluid property regime. The conditions which will define whether the passage to understand the nature of impacts adopted for regulation. The influence of changes and variations are important to the aim of Internet’s “comprehending management”.

 

Keywords; Internet; Impact, Condition; Legal Atmosphere; embeddedness

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2546). นอกรั้วโรงเรียน. กรุงเทพ: เรือนแก้วการพิมพ์.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2556). Becoming Red. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2557). ประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน

Alexander, Saowanee and McCargo, Duncan. (2014). Diglossia and Identity in Northeast Thailand: Lignuistic, social, and political hierarchy. Journal of Sociolinguistics 18/1, 2014, 60-86.

Engel, D. (2011) Uprooted Justice: Transformations of Law and Everyday Life in Northern Thailand. Wisconsin International Law Journal, Volume 29, Number 2, 343-365.

Engel, D. (2012). Vertical and Horizontal Perspectives on Rights Consciousness. Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 19, Issue 2, 423-455.

Engel, D. and Munger, F. (1996). Rights, Remembrance, and the Reconciliation of Difference. Law and Society Review, Volume 30, Number 1, 7-53.

Munger, F. Culture, Power, and Law: Thinking About the Anthropology of Rights in Thailand in an Era of Globalization. New York Law School Law Review, 2006/2007, Vol. 51 Issue 4, 818-838.

Phatharathananunth, Somchai. (2006). Civil Society and Democratization: Social Movements in Northeast Thailand. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies.

Tamanaha, B., Sage, C. and Woolcock, M. (ed.). (2012). Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue. Cambridge University Press: the United States. Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain by Sally Engle Merry, 66-82.

ฐานข้อมูลออนไลน์

นิธิ เอียวศรีวงษ์. (2557). ประชาธิปไตยแบบไทย. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1415616055

อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2554). “คนหนุ่มสาวสามยุคในขบวนการประชาธิปไตย”. http://www.prachatai.com/journal/2011/10/37643