สิทธิในการสื่อสารข้อมูลออนไลน์โดยนิรนามของสื่อพลเมือง

Main Article Content

คณาธิป ทองรวีวงศ์

บทคัดย่อ

นอกจากสื่ออาชีพหรือสื่อกระแสหลักแล้ว ปัจเจกบุคคลยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในบทบาทของ “สื่อพลเมือง” นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นหลายแง่มุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในการสื่อสารดังกล่าวโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น สื่อพลเมืองมักจะแสดงตัวตนโดยใช้ “นามแฝง” แทนที่จะใช้ชื่อจริงหรือชื่อตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามภาครัฐมีการตรากฎหมายบางฉบับที่มีผลกระทบต่อสิทธิในการสื่อสารโดยนิรนาม เช่นเดียวกับภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ให้บริการออนไลน์ได้ออกนโยบายกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์ต้องใช้ชื่อจริงหรือชื่อตามกฎหมาย บทความนี้จึงได้ศึกษาการคุ้มครองสิทธิในการสื่อสารโดยนิรนามของสื่อพลเมือง ซึ่งพบว่าโดยหลักแล้วสิทธิดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  นอกจากนี้ยังพบว่าสิทธิในการสื่อสารโดยนิรนามมีคุณค่าหลายประการต่อสื่อพลเมืองอันนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างตัวตนออนไลน์ แต่เนื่องจากสิทธิในการสื่อสารโดยนิรนามอาจถูกนำไปใช้โดยมิชอบ เช่น การประกอบอาชญากรรม การล่วงละเมิดและการหมิ่นประมาทออนไลน์ เป็นต้น บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิในการสื่อสารโดยนิรนามกับการคุ้มครองคุณค่าอื่นๆ เช่น ผู้ถูกกระทบสิทธิจากการสื่อสารโดยนิรนาม ความปลอดภัยของสังคมออนไลน์ เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ภาษาไทย

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2553). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการถูกรบกวนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง. บทบัณฑิตย์, 66 (1 มีนาคม 2553), 26-77.

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2555). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 18 (2 พฤษภาคม).

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2555). กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์นิติธรรม.

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2556). การนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว )Privacy Tort) กรณีการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม. บทบัณฑิตย์, 69 (2 มิถุนายน).

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2557). การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกรบกวนจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม. วารสารวิชาการเซนต์จอห์น, 17(21) กรกฎาคม-ธันวาคม.

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2558). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของบุคคล สาธารณะ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย , วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,7 (1 มิถุนายน 2558).

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2558). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคลจากการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ซึ่งนำไปสู่การฆ่าตัวตาย : ศึกษากรณีกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber-safety Act) ของรัฐ Nova Scotia. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัติกรรมกับความท้ายทายทางภาษาและการสื่อสาร”, คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 3 กันยายน 2558.

คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2558). วิเคราะห์ร่าง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับ มกราคม 2558). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ “The 1st national and international conference on Education Research and Social development”, organized by The Political Science Association of Kasetsart University, 24 April 2015.

ภาษาอังกฤษ

Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. JISC technology and Standards. Retrieved from http://www.academia.edu/11309392.

Atton, C. (2003). What is "alternative journalism"?. Journalism: Theory, Practice and Criticism, 4(3), 267-275.

Batchis, W. (2012). Citizens United and the Paradox of "Corporate Speech": From Freedom of Association to Freedom of The Association. New York University Review of Law and Social Change, 36.

Bennett, W. L. (2008). Changing Citizenship in the Digital Age. In Bennett, W. L., The John D., & Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning (Eds.), Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth. Cambridge, MA: The MIT Press.

Blau, A. (2005). The Future of Independent Media. Deeper News, 10 (1). Retrieved from www.gbn.com/ArticleDisplayServlet.srv?aid=34045.

Bowman, S., & Willis, C. (2003). WeMedia: How Audiences are Shaping the Future of News and Information. Washington, DC: The Media Centre, American Press Institute.

Boyd, D. (2011). “Real Names” Policies Are an Abuse of Power. Apophenia, Retrieved from http://www.zephoria.org/thoughts/ archives/2011/08/04/real-names.html.

Browne, K. R. (1991). Title VII as Censorship: Hostile Environment Harassment and the First Amendment. Ohio State Law Journal, 52.

Burkell, J.A. (2006). Anonymity in Behavioral Research: Not Being Unnamed, but Being Unknown. University of Ottawa Law and Technology Journal, 3 (1), 189-203.

CNN iReport, Retrieved from http://ireport.cnn.com.

Choi, B. H. (2013). The Anonymous Internet. Maryland Law Review, 72(501).

Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. Political Communication, 22, 147-162.

Dahlgren, P. (2009). Media and Political Engagement: Citizen, Communication and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Davenport, D. (2002). Anonymity on the Internet: Why the Price may be too High. Communications of the ACM, 45(4), 33-35, April 2002.

Finneman, N. O. (2006). The internet and the Public Space. Göteborg: Göteborg University, Nordicom.

Froomkin, M. (1995). Anonymity and its Enmities. Journal of Online Law, 4. Retrieved from www.law.cornell.edu/jol/froomkin.htm.

Froomkin, M. (2009). Anonymity and the Law in the United States. In Kerr, I., Lucock, C., & Steeves, V. Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy, and Identity in a Networked Society. Oxford: Oxford University Press.

Gelman, L. (2009). Privacy, Free Speech, and “Blurry-Edged” Social Networks. Boston College Law Review, 50 (1315), 1320–1325.

Gil de Zúñiga, H. (2009). Blogs, journalism and political participation. In Papacharissi, Z. (Ed.), Journalism and Citizenship New Agendas, New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Goldfarb, J. C. (2006). The politics of small things: The power of the powerless in dark times. Chicago: University of Chicago Press.

Google Official Blog. (2012). Search, plus Your World. Retrieved from http://googleblog. blogspot. com/ 2012/01/search-plus-your-world.html.

Habermas, J. J. (1989). The structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press.

Jenkins, H. (2006). Covergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press.

Karl, D. (1998). State Regulation of Anonymous Internet Use after ACLU of Georgia v Miller. Arizona State Law Journal, 30, 513-540.

Keen, A. (2007). The Cult of Amateur. New York: Doubleday/Currency.

Kling, R., Lee, Y. C., Teich, A., & Frankel, M. S. (1999). Assessing Anonymous Communication on the Internet: Policy Deliberations. The Information Society, 15 (2), 79-90.

Leiter, B. (2011). Cleaning Cyber-Cesspools: Google and Free Speech. In Levmore, S. & Nussbaum, M. C. (Eds.), The Offensive Internet : Speech, Privacy, and Reputation. Harvard University Press.

Levmore, S. (2011). The Internet’s Anonymity Problem, in The Offensive Internet: Speech, Privacy and Reputation. In Levmore, S., & Nussbaum, M. C. (Eds.). Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2011). Objectification and Internet Misogyny. in Levmore S., & Nussbaum, M. C. (Eds.), The Offensive Internet: Speech, Privacy and Reputation. Harvard University Press.

Matthews, S. (2010). Anonymity and the social self. American Philosophical Quarterly, 47(4), 352-353.

McLuhan, M. & Lapham, L. H. (1994). Understanding media: The Extension of Man. Massachusetts: The MIT Press.

Mossberg, W. (1995). Personal Technology : Accoutability is key to democracy in the online world. Wall Street Journal, 26 (January, B1).

Papandrea, M. (2007). Citizen Journalism and the Reporter’s Privilege. Minnesota Law Review, 91, 515-523.

Park, W., & Greenleaf, G. (2012). Korea rolls back “real name” and ID Number Surveillance. Privacy laws & Business International Report. 119, 20-21.

Post, D. G. (1996). Pooling Intellectual Capital: Thoughts on Anonymity, Pseudonymity, and Limited Liability in Cyberspace. University of Chicago Legal Forum, 139.

Ribstein, L.E. (2005). Initial Reflections on the Law and Economics of Blogging. University of Illinois College of Law Working Papers, Working paper No. 25.

Rice, C. M. (1996). Meet John Doe: It Is Time For Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties, University of Pittsburgh Law Review, 57(883).

Rigoni, I. & Saitta, E. (Eds). (2012). Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space. Palgrave Macmillan: UK.

Rodríguez, C. (2001). Fissures in the mediascape: An international study of citizens' media. Cresskill, N.J.: Hampton Press.

Rosen, J. (2006). The people formerly known as the audience. Retrieved from http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html.

Russell, B. (1965). Problems of Philosophy. Retrieved from https://www.andrew.cmu.edu.

Shirky, C. (2002). Broadcast Institutions, Community Values, Clay Shirky’s Writings about Internet. Retrieved from http://www.shirky.com/writings/broadcast_and_community.html.

Silverman, C. (2011). The Year in Media Errors and Corrections Features Osama/Obama, Giffords. Retrieved from http://www.poynter.org/latest-news.

Solove, D. J. (2011). Speech, Privacy, and Reputation on the Internet, In Levmore, S. & Nussbaum, M. C. (Eds.), The Offensive Internet : Speech, Privacy, and Reputation. Harvard University Press.

Sunstein, C. (2007). Republic.com 2.0, New Jersey: Princeton University Press.

The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information. (2015). Hamburg Data Protection Commissioner: Free choice of Facebook usernames (Press Release). Retrieved from https://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/ Press_Release_2015-07-28_Facebook-usernames.pdf.

Tien. L. (1996). Who’s afraid of Anonymous Speech? McIntyre and the internet. Oregon Law Review, 75.

Wagner, K. (2014).The Future of the Culture Wars Is Here, and It's Gamergate. DEADSPIN, Retrieved from http://deadspin.com/the-future-of-the-culture-wars-is-here-and-its-gamerga-1646145844.

Wallace, K. (1999). Anonymity. Ethics and Information Technology, 1(1), 21-31.

Wilson, J. S. (2007). MySpace, Your Space, or Our space? New Frontiers in Electronic Evidence, Oregon Law Review, 86, 1201.

Zarsky, T. Z. (2004). Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall Solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society. University of Miami Law Review, 58 (991), 1031-1032.