คดีมาตรา 112 ในโลกที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยี

Main Article Content

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ ilaw

บทคัดย่อ

ภายใต้รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การดำเนินคดีฐาน “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับสังคมไทยอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มระดับการบังคับใช้และการสร้างบรรยากาศความกลัวมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากสถิติแล้วพบว่าคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารบนโลกออนไลน์     

      คดีมาตรา 112 ที่มีโทษสูงสุดเท่าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพเคยบันทึกข้อมูลไว้สามอันดับแรก เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในโลกออนไลน์ทั้งหมด และเป็นเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊ก โดยคดีที่มีโทษสูงที่สุด ศาลทหารพิพากษาลงโทษจำคุก 60 ปี เมื่อการกระทำความผิดเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ และเนื้อหาต่างๆ ยังปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ หลายคดีที่การกระทำเกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารจึงถูกตีความว่าเป็นความผิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำให้คดีจำนวนหนึ่งถูกตีความให้พิจารณาคดีที่ศาลทหาร

       ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนไม่น้อย และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเช่นนี้ก็ไม่มีความเป็นส่วนตัว เมื่อพิจารณาจากแนวทางการดำเนินคดีที่ผ่านมา ก็อาจเห็นความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้คนต้องสูญเสียอิสรภาพภายใต้กฎหมายนี้เพิ่มมากขึ้น 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ freedom.ilaw.or.th

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557/ สืบค้นวันที่ 1 กันยายน 2558/ จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ICT-HouseExc57.pdf