พลวัตนอกกรอบกฎหมายที่หยุดนิ่ง: กรณีพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

Main Article Content

นฤพงศ์ สันทราย

บทคัดย่อ

  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของกฎหมายในการจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และบทบาทของกฎหมายที่วางแนวทางในการใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากพัฒนาการเติบโตของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินของคนในพื้นที่อย่างไร ทั้งนี้โดยใช้การศึกษาวิจัยเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์เฉพาะผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในที่ดินซึ่งประกอบกิจการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

       ผลการวิจัยพบว่า แนวทางของกฎหมายยังคงมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวมีสถานะเป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินคงเดิม โดยการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อประกอบกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อมาตรการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนามากกว่าการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

คำสำคัญ : กฎหมาย; มหาวิทยาลัยพะเยา; ที่ดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณตมณีย์ อู่สุวรรณทิม. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.

นิพันธ์ วิเชียรน้อย.การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย (Urban Land Use Planning in Thailand).วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 29 (กันยายน 2552):27-38

ปริญญา จิตรการนทีกิจ. ปัญหากฎหมายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.

มณีรัฐ เขมะวงค์. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อกันแนวเขตเศรษฐกิจบริเวณหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 16 มีนาคม 2547 ณ ห้องประชุมเวียงลอ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อกันแนวเขตเศรษฐกิจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดเป็นที่ดินชุมชนพื้นที่เขตปฏิรูป ครั้งที่ 2/2547วันที่ 14 มิถุนายน 2547ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา.

วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผลกระทบจาการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2555.

ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล. นิติสำนึกของเกษตรกรผู้ซื้อและขายที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ในตำบลบ้านช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพะเยา. ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532, 2556.

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา. โครงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการทำประโยชน์ในที่ดินตามความเจริญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชุมชนท้องถิ่นในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณี พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2556(15 พฤษภาคม 2556 – 14 สิงหาคม 2556).

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมือง เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.ในการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองครั้งที่ 3/2553 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 9.

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา : ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลแม่กา พ.ศ.2558 [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.maekalocal.com/

การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจหอพักเขตพื้นที่เป็นที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นางสาวเอ(นามสมมติ) สถานประกอบการตั้งอยู่ในหมู่ที่ 16 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจหอพักในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินนางสาวอี (นามสมมติ) สถานประกอบการตั้งอยู่ทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา