ปิดรับบทความ ฉบับปี 2565

22-01-2022

กองบรรณาธิการฯ ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 9 (2565) เนื่องจากมีบทความครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว  และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารฯ