เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่ 6 (2562) ได้จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2673-0022 (Online) และในปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วัตถุประสงค์การตีพิมพ์ (Aims)

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมุ่งเน้นบทความเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาประเทศ การทหารและความมั่นคง

 ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scopes)

  1. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ บทความเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาประเทศ การทหารและความมั่นคงในสาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทั่วไป
  2. ประเภทของบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ
  3. ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review Process)

  1. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์ของวารสารหรือไม่ และบทความต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ที่วารสารกำหนด และใช้เทมเพลตที่วารสารฯ กำหนดเท่านั้น
  2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ จะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรอง โดยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน โดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย (Double-blind peer review) โดยปกปิดชื่อผู้แต่งและชื่อผู้ประเมินบทความ
  3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบความซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่ง
  4. บทความ ข้อความ ตาราง และภาพประกอบที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้แต่งแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารแต่อย่างใด หากผู้อ่านพบการคัดลอกโดยไม่มีการอ้างอิง โปรดแจ้งกองบรรณาธิการ
  5. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

 กำหนดออกวารสาร (Publication Frequency)

     ปีละ 1 ฉบับ (มกราคม-ธันวาคม)

 รูปแบบการตีพิมพ์ (ISSN)

     วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2673-0022 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ (Article Processing Charges)

     ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกขั้นตอน

 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร (Sources of Support)

     สภาคณาอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า