กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

บรรณาธิการภายนอก

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ 

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นภางค์ คงเศรษฐกุล 

รองศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ รื่นเริง

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ ปัดไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชฌาณ์ นักฟ้อน

พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์

พลตรี ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

เขตบางซื่อ  จังหวัดกรุงเทพ  ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเทศไทย

เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประเทศไทย

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

บรรณาธิการภายใน

 

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก มณเทียรวิเชียรฉาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย