ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

บรรณาธิการภายนอก

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์

ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม

พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ 

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นภางค์ คงเศรษฐกุล 

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

พลตรี ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

เขตบางซื่อ  จังหวัดกรุงเทพ  ประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย

บรรณาธิการภายใน

 

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ กาญจนโหติ

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

พันตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก มณเทียรวิเชียรฉาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย