กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บรรณาธิการภายนอก

 

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ 

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ ปัดไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชฌาณ์ นักฟ้อน

พลโท ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์

พลตรี ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

 

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิชาการอิสระ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิชาการอิสระ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองทัพบก

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นักวิชาการอิสระ

 

บรรณาธิการภายใน

 

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

พันโทหญิง รองศาสตราจารย์ บุษดี อรสิริวรรณ

พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า