กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บรรณาธิการภายนอก

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

พลตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ 

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นภางค์ คงเศรษฐกุล 

รองศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ รื่นเริง

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ ปัดไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชฌาณ์ นักฟ้อน

พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์

พลตรี ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อดีตผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองทัพบก

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

อดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

บรรณาธิการภายใน

 

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก มณเทียรวิเชียรฉาย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า