เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี ตีพิมพ์บทความโดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย (Double-blind peer review) โดยตั้งแต่ฉบับที่ 9 (2565) เป็นต้นไป บทความจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวารสารมุ่งเน้นบทความด้านการศึกษา การพัฒนาประเทศ การทหารและความมั่นคง ในสาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทั่วไป โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่ 6 (2562) ได้จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2673-0022 (Online) และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกขั้นตอน

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 (2023): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
					ดู ปีที่ 10 (2023): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เผยแพร่แล้ว: 03-10-2023

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทปริทัศน์หนังสือ

ดูทุกฉบับ

วารสารตีพิมพ์  ISSN 2392-5698 (Print)     

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2673-0022 (Online)