ข่าวประกาศ

แจ้งข่าวเปิดรับบทความ ฉบับปี 2564

2020-12-10

วารสารวิชาการมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 (2564) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิก

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แจ้งข่าวเปิดรับบทความ ฉบับปี 2564

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 (2020): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-25

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทปริทัศน์หนังสือ

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารตีพิมพ์  ISSN 2392-5698 (Print)     

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2673-0022 (Online)