Contact

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26001
E-mail: journal_huso@crma.ac.th

Principal Contact

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย
Phone 08 1836 5563

Support Contact

ร้อยเอก กฤษฎา แก้วเกลี้ยง