ติดต่อ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26001
E-mail: journal_huso@crma.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
บรรณาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0636155695

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ร้อยโท กฤษฎา แก้วเกลี้ยง