คุณลักษณะภาวะผู้นำทางทหารของผู้บังคับกองพันและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3

  • เฉลิม สีเจริญ พ.อ.
คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้นำทางทหาร, การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผล

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้นำทางทหารของผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 2) วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญด้านคุณลักษณะผู้นำทางทหารของผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 และ 3) นำเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 723 คน จากจำนวนทั้งหมด 19,007 คน โดยการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One-sample t-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำทางทหารของผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง (P < .05) 2) มีตัวแปรสำคัญของปัจจัยคุณลักษณะผู้นำทางทหาร จำนวน 12 ตัวแปร และตัวแปรสำคัญของปัจจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 16 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 78.10 และร้อยละ 87.20 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของหน่วยระดับกองพันในกองทัพภาคที่ 3 โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 1) พัฒนาความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 2) พัฒนาการบริหารราชการ 3) พัฒนาสมรรถนะ 4) พัฒนาคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดี 5) พัฒนาภารกิจการพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณะ 6) พัฒนาการมีส่วนร่วม 7) พัฒนาการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 8) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และ 9) พัฒนากำลังพล

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย. (2561). นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.).
ธนกฤต โพธิ์เงิน. (2557). ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 6(2), 152-161.
พิมพรรณ ภักดีอุธรณ์. (2556). ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจ นครบาลคันนายาว.
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพ.
นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62. (2561). ยุทธศาสตร์กองทัพบก 2561 กองทัพบกประชารัฐ. (ม.ป.ท.)
สุรีย์ สิริสมุทรสาร. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกรมทางหลวง.
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561). กรุงเทพฯ: วิชั่น พริ้น แอนด์ มีเดีย.
Brown, W. A. (2000). Organization effectiveness in nonprofit human service organization: The influence of the board of
directors. Dissertation Abstracts international-B (Online). 60(12): 6403Available: Proquest UMI; Dissertation Abstracts.
Boonleaing, S., et al. (2011). The Leadership characteristics and efficiency of local administrative organizations: A case
study of local administrative organizations in the lower north region of Thailand. International Business & Economics
Research Journal, 9(12), 119-122.
Caplow, T. (1964). Principles of Organization. New York: Harcourt, Brace and World. Katz, D., and Kahn, R.L. (1978).
The Social Psychology of Organization. (2nd ed.). New York: John Wiley and Sons.
Charles K. (1998). Instrumental Utilities and Information Seeking in New Model for. Mass Communication Research.
Beverly Hil: Kristina.
Daft, R.L. (1999). Leadership: Theory and practice. Forth Worth, TX: Dryen Press.
Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness.
New York: McGraw Hill.
Diener, E. (1996). Measuring Subjective Well Being: Progress and
opportunities. Social Indicators Research, 28, 35-89.
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Journal of Educational and
Psychological Measurement, 607-610.
Kaplan, Robert S, and Norton, David P. (2001). The Strategy- Focused Organization. Boston: Harvard Business.
Robinson, S. G. (2000). Teacher Job Satisfaction and Levels of Clinical Supervision in Elementary Schools. Dissertation
Abstracts International. 61-06 (A).
Rodsutti, M. C. and F. W. Swierczek. (2002). Leadership and Organizational Effectiveness in Multinational Enterprises in
Southeast Asia. Leadership & Organization Development Journal, 23(5/6), 250-259.
Shook, J. D. (2000). FL/L2 reading, grammatical information, and the input to intake phenomenon. Applied Language
Learning, 5, 57-93.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-03
การอ้างอิงบทความ