การจัดการพืชสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนในลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี

  • ณัฏฐิยา ยอดเอียด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสำคัญ: การจัดการพืชสมุนไพร, ลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี, ความยั่งยืน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการพืชสมุนไพร เพื่อความยั่งยืนในลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพืชสมุนไพร เช่น การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการส่งเสริม จำนวน 24 คน โดยการกำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในการจัดการพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประชาชนในพื้นที่ โดยมีภูมิลำเนา งานอาชีพ องค์ความรู้ และส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มาก และมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต มีการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้วิธีการสัมมนาแบบอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 12 คน ซึ่งในที่สุดมีฉันทามติเห็นชอบร่วมกัน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อร่วมรับผิดชอบการจัดการเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน โดยมีแนวคิด และกระบวนการอยู่ในความเสมอภาคระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การส่งเสริมเพื่อการเพาะปลูก และสร้างอาชีพให้กับชุมชน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2559). แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด.
กรมป่าไม้. (2561). การจัดการป่าชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2560). แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560-2564: อุทยานแห่งชาติ 4.0. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.].
เกษม จันทร์แก้ว. (2558). วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (2547). เศรษฐกิจพอเพียง:
ทางเลือกในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.].
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2551). การวิจัยอนาคต. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.].
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ 20 ปี. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.].
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). การระดมความคิดเห็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ท.].
Koontz, Harold, Cyril O’Donnell, and Heinz Weihrich. (1982). Essentials of Management.
3rd ed. New Delhi: TATA McGraw-Hill.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-03
การอ้างอิงบทความ