การศึกษาสภาพการบริหารห้องสมุดกองทัพบกเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2579

  • กฤษฎา สว่างงาม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บุษกร เลิศวีระศิริกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คำสำคัญ: การบริหารห้องสมุด, ยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ.2560-2579

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารห้องสมุดกองทัพบก เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2579 2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารห้องสมุดกองทัพบก เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2579 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร/หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์ และ ผู้ใช้บริการห้องสมุด จากห้องสมุดในสังกัดของกองทัพบก จำนวน 28 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินกรอบแนวคิด และแบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. กรอบแนวคิดการบริหารห้องสมุดกองทัพบก ประกอบด้วย 4 งาน คือ 1) งานบริหาร 2) งานเทคนิค 3) งานบริการ และ 4) งานประชาสัมพันธ์

2. การวิจัยในเรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 2 ด้าน คือ ด้านงานบริหาร และด้านยุทธ์ศาสตร์ ด้านบริหารพบว่า ปัจจุบันมีปฏิบัติงานบริหารในระดับมากทั้ง 4 งานตามกรอบงานบริหาร และมีความต้องการให้ห้องสมุดปฏิบัติในระดับนี้ในอนาคตด้วย ส่วนด้านยุทธศาสตร์พบว่า ทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่ายุทธศาสตร์อื่นใด ในทางกลับกันยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศได้รับความสนใจน้อยที่สุด

การวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของกองทัพบก แม้ในภารกิจย่อยของกองทัพบก เช่น การบริหารจัดการห้องสมุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมการศึกษาวิจัย. (2522). คำกล่าวเปิดสัมมนาห้องสมุดทหาร ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด.
กรมยุทธการทหารบก. (2559). ทำเนียบห้องสมุดกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2558. กรุงเทพมหานคร: กองทัพบก. อัดสำเนา.
กรมยุทธการทหารบก. (2559). ยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ.2560 – 2579 (ลับมาก). กรุงเทพมหานคร: กองทัพบก. อัดสำเนา.
กรมวิชาการ. (2543). คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรรณิการ์ หาญนุสสรณ์. (2520). การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศ.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
กระทรวงกลาโหม. (2545). หนังสือคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 220/45. เรื่อง นโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหม. อัดสำเนา.
กระทรวงกลาโหม. (2548). ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยมาตรฐานห้องสมุดทหาร พ.ศ.2548. อัดสำเนา.
กระทรวงกลาโหม. (2554). ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยมาตรฐานห้องสมุดทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548. อัดสำเนา.
กระทรวงกลาโหม. (2558). แผนแม่บทห้องสมุดทหาร พ.ศ.2558 – 2561. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2560,
จาก https://dopns.mi.th/KM/?p=208.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กองทัพไทย. (2551). หนังสือคำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 55/51. เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย. อัดสำเนา.
กองทัพไทย. (2556). หนังสือคำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดทหาร (เฉพาะ) ที่ 1/56. เรื่อง แต่งตั้งอนุคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ห้องสมุดทหาร. อัดสำเนา.
กองทัพบก. (2533). ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยมาตรฐานห้องสมุดกองทัพบก พ.ศ.2533. กรุงเทพมหานคร: กองทัพบก. อัดสำเนา.
กองทัพบก. (2559). หนังสือคำสั่งกองทัพบก (ลับ) ที่ 49/2559. เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2560 – 2564. อัดสำเนา.
กองทัพบก. (2560). แผนพัฒนากองทัพบก ปี 2560 – 2564 (ลับมาก). กรุงเทพมหานคร: กองทัพบก. อัดสำเนา.
กันตภพ กิจเปรื่อง. (2539). การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
ชวนพิศ สุศันสนีย์ (2533). การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาห้องสมุด. ข่าวสารสำนักหอกลาง. 12(4), 77 – 93.
นาถร์ มีดี. (2540). การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินงานห้องสมุดกองทัพบก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พัชรพร เปรมสมิทธ์. (2537). แนวคิดในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดทหาร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชกิจจานุเบกษา. (2545). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2545. เล่มที่ 119 ตอนที่ 99ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (2551). พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551. เล่มที่ 125 ตอนที่ 26ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580). เล่มที่ 135 ตอนที่ 82ก.
วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ. (2543). การจัดและบริหารงานห้องสมุด. กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร.
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2553. มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553. สืบ
ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2560. จาก https://tla.or.th/index.php/about-association/standard.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –2579. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์. (2561). กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางทหารและ
ความมั่นคงของชาติในศตวรรษที่ 21. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Association of College and Research Libraries (ACRL). 2009. ACRL Strategic Plan 2020. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2560, จากhttps://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/aboutacrl/strategicplan/ACRL-SP-5-09.pdf.
Hay LF, C. (2009). School libraries building capacity for student learning in 21C. Scan.
Library of Congress. (2016). Library of Congress Strategic Plan 2016 - 2020. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560, จากhttps://www.loc.gov/portals/static/about/documents/library_congress_stratplan_2016-2020.pdf.
United States Military Academy Library, (n.d.). Organizational Structure. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560, จาก https://www.usma.edu/library/SitePages/organization.aspx.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-03
การอ้างอิงบทความ

Most read articles by the same author(s)