ความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • รุ่งอรุณ วัฒยากร 0891932424
คำสำคัญ: นักเรียนนายร้อย, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ความสามารถ, การบริหารเวลา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการใช้เวลาของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) ศึกษาระดับความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อย และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อย จำแนกตามชั้นปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีละ 66 นาย รวมทั้งสิ้น 330 นาย ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกกิจกรรมและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด ผลการวิจัย พบว่า 1) ลักษณะการใช้เวลาของนักเรียนนายร้อยตามระเบียบปฏิบัติประจำวันของนักเรียนนายร้อย จำแนกเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจฝึกศึกษา ภารกิจส่วนรวม และภารกิจส่วนตน 2) ความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อยโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อยที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความสามารถในการบริหารเวลาแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2560). คู่มือนักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2561ก). บันทึกข้อความที่ กห. 0460.4.1/173 เรื่อง การอบรมเพื่อขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561.

กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2561ข). บันทึกข้อความที่ กห. 0460.4.1/258 เรื่อง ขออนุมัติจัดการฝึกท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ พ.ศ. 2560 ให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561.

กองทัพบก. (2559). คำสั่งกองทัพบกที่ 49/2559 เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564. ลง 18 ตุลาคม 2559.

กิตติมาพร โลกาวิทย์. (2554). ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 3(1), 27-36.

จรัมพร โห้ลำยอง, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, และมะลิวัลย์ ขันเล็ก. (2560). งาน ครอบครัว สังคม: สมดุลชีวิตกับการทำงานที่มากกว่าการจัดสรรเวลาของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต. วิศวกรรมสาร มก, 19(2), 87-102.

ธีระ กนกกาญจนรัตน์. (2556). เข็มทิศ SME: Work-Life Balance ปรับแนวคิดสำหรับชีวิตและการงาน. สืบค้น 10 สิงหาคม 2562, จาก https://www.thairath.co.th/content/370700.

นวรัตน์ ไวยชมภู, อัจฉรา มุสิกวัณณ์, และสุนีย์ เครานวล. (2562). ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 9(1), 296-306.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์.

พิมพ์ โหล่คำ. (2550). ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ

รุ่งอรุณ วัฒยากร, พ.ท.หญิง. (2560). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5(1), 209-241.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้น 16 สิงหาคม 2562, จาก http://www.royin.go.th/dictionary.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2559). รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2559. นครนายก: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

วารินทร์ บินโฮเซ็น, และมนสภรณ์ วิทูรเมธา. (2551). การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. สืบค้น 11 สิงหาคม 2562, จากhttp://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=342961.

วิทยาธร ท่อแก้ว. (ม.ป.ป.) การบริหารเวลา. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/commarts/UploadedFile/timemanagement_01.pdf.

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2553). การบริหารเวลา. สืบค้น 11 สิงหาคม 2562, จาก http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b17_53.pdf.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). การสำรวจความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย 2559. [ชุดข้อมูล]

เผยแพร่แล้ว
2020-06-25
การอ้างอิงบทความ