การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนในบริบทที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

  • วนิชา สิรรังหอม NKRAFA
คำสำคัญ: บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมการอภิปราย, กิจกรรมบทบาทสมมติ, กิจกรรมช่องว่างข้อมูล

บทคัดย่อ

ในบริบทที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงแค่ในชั้นเรียนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบ แต่กิจกรรมที่น่าสนใจและง่ายต่อการนำมาปรับใช้กับบริบทชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คือ กิจกรรมการอภิปราย (Discussion) กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) และกิจกรรมช่องว่างข้อมูล (Information Gap) โดยกิจกรรมการอภิปรายเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาในระดับสนทนา และทักษะการสื่อสารระดับบุคคล (Interpersonal Skills) ในขณะที่กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่จำลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูดแบบไม่ตึงเครียด และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และกิจกรรมช่องว่างข้อมูล เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดได้อย่างเท่าเทียมกัน ผู้เรียนมีเป้าหมายในการพูดเดียวกันอย่างชัดเจน และถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการพูดได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

สมจิต ชิวปรีชา. (2540). วาทวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Afrizal, M. (2015). A Classroom Action Research: Improving Speaking Skills through Information Gap Activities. English Education Journal, 6(3), 342–355.

American English (n.d.). Teacher's Corner: Speaking - Information Gap Activities. Retrieved August 20, 2019, from https://americanenglish.state.gov/resources/teachers-corner-speaking-information-gap-activities

Anderson, J. (2006). Role Play for Today. Hoe Lane: Delta Publishing.

British Council, (2015). A few discussion activities for English language students. Retrieved June 23, 2019, from https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/few-discussion-activities-english-language-students.

Brown, H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Budden, J. (2004). “Role play” British Council. Retrieved June 23, 2019, from http://www.teachenglish.org.uk/think/articles/role-play.

Celce-Murica, M. (Ed.). (2001). Teaching English as a second or foreign language. Boston, MA: Heinle and Heinle.

Chaney, A. (1998). Teaching oral communication in grades k-8. USA.: A Viacom Company.

Derakhshan, A., Nadi K., A. & Beheshti, F. (2016). Developing EFL Learner’s Speaking Ability, Accuracy and Fluency. English Language and Literature Studies, 6, 177.

Doughty, C. & Pica, T. (1986). "Information Gap" Tasks: Do They Facilitate Second Language Acquisition? TESOL Quarterly, 20(2), 305-325.

Everyday ESL. (2017). How to Use Information Gap Activities for Authentic Communication. Retrieved July 06, 2019, from https://everydayesl.com/blog/2017/11/28/how-to-use-information-gap-activities-for-authentic-communication.

Harmer, J. (1984). The Practice of English Language Teaching. London: Longman.

Harmer, J. (1998). How to teach: An Introduction to the Practice of English Language Teaching. England: Longman.

Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. 3rd Ed. London: Longman.

Harmer, J. (2005). The practice of English language teaching. 3rd Ed. Harlow: Pearson Education Limited.

Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. 4th Ed. London: Longman.

Harmer, J. (2012). Essential teacher knowledge. Harlow: Pearson Education Limited.

Hedge, T. (2016). Teaching and Learning in the Language Classroom. New York: Oxford University Press.

Huang, I, Y. (2008). Role Play for ESL/EFL Children in the English Classroom. The Internet TESL Journal, 14(2). Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Huang-RolePlay.html.

Ismaili, M. & Bajrami, L. (2016). Information Gap Activities to Enhance Speaking Skills of Elementary Level Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 232. 612-616. Retrieved from https//10.1016/j.sbspro.2016.10.084.

Kowalska, B. (1991). Let Them Talk in English. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kusnierek, A. (2015). Developing Students’ Speaking Skill through Role-Play. World Scientific News, 1(2), 73-111.

Ladousse, G. P. (2004). Role Play. New York: Oxford University Press.

Leong, L.-M., & Ahmadi, S. M. (2017). An analysis of factors influencing learners’ English speaking skill. International

Journal of Research in English Education, 2(1), 34–41.

Nunan, D. (1995). Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers. NY: Phoenix Ltd.

Nunan, D. (2005). Task Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Nurbaya, S., Salam, U, & Arifin, Z. (2016). Improving Students’ Speaking Ability through Role Play. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 5(10), 1-13.

Porter-Ladousse, Gillian. (1987). Role play. Oxford: Oxford University Press.

Richard, Jack C. & Renandya W.A. (2002). Methodology in language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Riyanto, A. D. (2015). Improving Speaking Skill through Small Group Discussion (A Classroom Action Research for the Third Grade Students of Vocational Secondary School Pancasila Salatiga in the Academic Year 2015/2016). (A Graduating Paper, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Salatiga).

Rogers, S & Evans, J. (2008). Inside Role-Play in Early Childhood Education. Routledge, USA, and Canada.

Sartika, D. (2016). Teaching speaking using the Information Gap technique. English Education Journal. 7(3).

Schmitt, R. (2012). Applied linguistic. In Speaking and pronunciation. A. Burns & B. Seidhofer (Eds.), pp.197-199. London: Great Britain press.

Souhila, B. (2015). The Use of Role-Plays as a Teaching Technique to Develop Foreign Language Learners’ Oral Proficiency Case Study: Second Year Students at Biskra University. (Dissertation, Master Degree in Sciences of the Languages. University of Biskra. People’s Democratic, Republic of Algeria).

Thornbury, S. (2005). How to Teach Speaking. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Yuniarti, D. R. (2008). The Use of Information Gap in Developing the Students’ Speaking Skill-The case of Grade VII Students of SMP N 2 Tegowanu- Grobogan Academic year 2008/2009. (Undergraduate Thesis. Semarang: State University of Semarang).

เผยแพร่แล้ว
2020-06-25
การอ้างอิงบทความ