นิวนอร์มัลในโรงเรียนนายร้อย

  • ปองสิน วิเศษศิริ EAU
  • อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
คำสำคัญ: นิวนอร์มัล, วิกฤติโควิด-19, โรงเรียนนายร้อย, กรอบความคิดแบบเติบโต

บทคัดย่อ

โรงเรียนนายร้อยก็เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หากแต่โรงเรียนนายร้อยมีบริบทเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ด้วยการเป็นโรงเรียนทหารแบบประจำชายล้วนในระดับอุดมศึกษามีการเน้นฝึกฝนทางกายภาพอย่างเข้มข้น ลักษณะเฉพาะตัวนี้น่าจะมีผลทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสนองตอบต่อสถานการณ์โรคระบาดที่แตกต่างไปจากสถาบันการศึกษาอื่น จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า สิ่งที่โรงเรียนนายร้อยเปลี่ยนแปลง คือ การต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้นหลายชั้น ทั้งมาตรการของรัฐ ของกองทัพบก และของโรงเรียนเองอันกลายเป็นนิวนอร์มัล เช่น การระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การมีวินัยทางการเงิน การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์ ส่วนที่ส่งผลต่อนิวนอร์มัลในอนาคต คือ การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของคณาจารย์และนักเรียน การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทใหม่ทางการศึกษา ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างเครือข่ายแบบเต็มศักยภาพและการปรับเวลาการฝึกซึ่งจะต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อโรงเรียนจะได้จัดระบบการบริหารในเชิงรุก

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2563). หนังสือ กกร.รร.จปร. ที่ กห 0460.1.5/368 ลง 28 เม.ย.63 เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานพิเศษ รร.จปร. ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรภายในพื้นที่ของ รร.จปร.

กองทัพบก. (2563ก). คำสั่ง กองทัพบก ที่ 130/2563 ลง 24 มี.ค.63 เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).

กองทัพบก. (2563ข). คำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 386/63 ลง 26 มี.ค.63 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบค.19 ทบ.).

กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน. (2563). ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า. [Status update]. Facebook. https://bit.ly/3chpX7d

ไทยก้องโลก ร่วมใจเอาชนะโควิด จากนี้วัดฝีมือฟื้นประเทศ. (2563, 10 พฤษภาคม). ฐานเศรษฐกิจ. เข้าถึงได้จาก https://www.thansettakij.com/content/433624

ธีระ วรธนารัตน์. (2563). โควิด...ติด...ไม่ใช่แค่คุณ. สำนักข่าวอิศรา. เข้าถึงได้จากhttps://www.isranews.org/article/isranews-article/88330-cov-2.html

ผบ.ทบ.กำชับช่วย ปชช.อย่าลดความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19. (2563). ไทยรัฐออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1834998

มหาวิทยาลัยเปิดกลุ่มฝากร้าน สร้างรายได้ช่วงโควิด-19. (2563). สำนักข่าวไทย. เข้าถึงได้จาก https://www.mcot.net/viewtna/5e9b0a15e3f8e40af142fe3c

มัลลิกา นามสง่า. (2561). 21 วัน ปลูกนิสัย สร้างได้ด้วยตัวเอง. โพสต์ทูเดย์. เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/life/healthy/569487

ยศวีร์ สายฟ้า. (2563). Life Education Thailand: FamSkool Live Vol.2 Home Based Learning (HBL). [วิดีโอ]. Facebook. https://bit.ly/2Xi9Yl4

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2563). คำสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 534/63 ลง 3 เม.ย.63 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รร.จปร.

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก. (2563). คู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 (COVID-19). เข้าถึงได้จาก http://dlogs.rta.mi.th/wives/download/covid-19.pdf

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2563). 5 คำถามและ 4 โจทย์ว่าด้วยการสนทนาเรื่อง “ความปกติใหม่” ใน “โลกหลังโควิด.” เข้าถึงได้จาก https://tdri.or.th/2020/04/new-normal-in-post-covid-world/

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์. (2563). “นิ้วกลม” เขียน 20 ข้อ สังคม New Normal หลังวิกฤตโควิด. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-451470

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2563). Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ. เข้าถึงได้จาก https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/2764

อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ และ ปองสิน วิเศษศิริ. (2562). การรับรู้ ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยต่อแนวคิดประเทศไทย 4.0. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 10(1), 37-51.

Admission Premium. (2020). “คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย.” เข้าถึงได้จาก https://www.admissionpremium.com/innovation/news/4639

Andrew, A. Z. (2012). Using Digital Tools to Help Transform School. Retrieved from https://www.advanc-ed.org/source/using-digital-tools-help-transform-schools

BFBS. (2020). New-Look Parade as Officer Cadets Pass through Sandhurst during Pandemic. Forces. Retrieved from https://www.forces.net/news/new-look-parade-officer-cadets-pass-through-sandhurst-during-pandemic

Caforio, G. (2018). Handbook of the Sociology of the Military (2nd ed.). Springer.

Cleveland, M. and Cleveland, S. (2018). Building Engaged Community—A Collaborative Leadership Approach. Retrieved from https://www.mdpi.com.pdf

Corcoran, S. (2015). Discussion in the Classroom: Why to Do It. How to Do It, and How to Assess It. Retrieved from http://teachingonpurpose.org/journal/discussion-in-the-classroom-why-to-do-it-how-to-do-it-and-how-to-assess-it/

Health and Safety Executive. (2020). Coronavirus (COVID-19): latest information and advice. Retrieved from https://www.hse.gov.uk/news/coronavirus.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_content=home-page-banner

Lange, K. (2020). A New Normal: Service Academies Cope With COVID-19. US Dept of Defense. Retrieved from https://www.defense.gov/Explore/Features/Story/Article/2162998/a-new-normal-service-academies-cope-with-covid-19/

Latkovic, T.; Pollack, L.; and VanLare, J. (2020). Winning the (local) COVID-19 war. McKinsey & Company Healthcare System & Service. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/winning-the-local-covid-19-war

National Center on Safe Supportive Learning Environments. (2020). Safety. Retrieved from https://safesupportivelearning.ed.gov/topic-research/safety

Nongluck Ajanapanya. (2020). ประมวลมาตรการทางเศรษฐกิจสู้ไวรัสโควิด-19 ของนานาประเทศ. Business Today. Business Today. เข้าถึงได้จาก https://tinyurl.com/y9c88o4v

Organization for Economic Cooperation and Development. (2010). Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth. Retrieved from https://www.oecd.org/regreform/policyconference/46270065.pdf

Starr, B., & Duster, C. (2020). Several cadets brought back for graduation at West Point test positive for Covid-19. CNN politics. Retrieved from https://tinyurl.com/y9c88o4v

Surapol Issaragrisil. (2020). ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์คำว่า “New normal”. [Status update]. Facebook. https://bit.ly/3eylu1F

The Standard. (2020). หลังโควิด-19 สมดุลแห่งอำนาจของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Qs9fM6N9xqM&feature=youtu.be

United States Military Academy West Point. (2020). The U.S. Military Academy's Coronavirus Guidance. Retrieved from https://www.westpoint.edu/coronavirus

West Point. (2020). USMA Superintendent Update [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O4D9ff_aeFo&feature=youtu.be

Woods, K. (2020). Cadet summer training program cancelled. Retrieved from https://www.saltwire.com/news/provincial/cadet-summer-training-program-cancelled-440253/

World Health Organization. (2020). WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ไทย-ญี่ปุ่น.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-25
การอ้างอิงบทความ