คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้แต่ง

  • รุ่งอรุณ วัฒยากร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำสำคัญ:

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ , ผู้นำ, นักเรียนนายร้อย, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บทคัดย่อ

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลุ่มของคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยการศึกษาคุณลักษณะผู้นำทางการทหารของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน และคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ นำมาศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบตาราง ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงแนวคิด ดังนี้ 1) กำหนดกลุ่มของคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ 4 กลุ่มคุณลักษณะกับ 1 เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคุณลักษณะที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์กตัญญู ความรับผิดชอบความมีวินัย และความเสียสละหรือมีน้ำใจ โดยมีเป้าหมา คือ การมุ่งแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจะสอดคล้องกับนักเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ที่มีการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานที่ว่า หน้าที่ เกียรติยศ และประเทศชาติ 2) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ซึ่งทำได้โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อยแต่ละนาย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีได้เป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อกองทัพบกในฐานะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักในระดับผู้บังคับหมวดของกองทัพบก

References

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2564). คู่มือนักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2564. อรุณการพิมพ์.

กรมยุทธศึกษาทหารบก. (2517). คู่มือราชการสนาม รส. 22-100. กองทัพบก.

กองทัพบก. (2564, 14 ตุลาคม). คำสั่ง กองทัพบกที่ 66/2564 เรื่อง นโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2565.

คนึงนิจ อนุโรจน์. (2562). แนวทางการรับมือกับ Disruption. แพทยสารทหารอากาศ, 65(1), 66-72.

ทวี แจ่มจำรัส. (2562, 1 พฤศจิกายน). การเป็นทหารอาชีพของไทยกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1733824

นุช สัทธาฉัตรมงคล และ อรรถพล ธรรมไพบูลย์. (2559). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(1), 167-182.

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552. (2552, 27 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 126 ตอนที่ 19ก. หน้า 1-9.

ภัคภณ สนิทสม และณัฐพล จารัตน์. (2558). คุณลักษณะผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพไทย. วารสารนักบริหาร, 35(1), 75-86.

รุ่งอรุณ วัฒยากร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลและแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5(1), 209-242.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2564). รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2563. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2565ก). ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. https://www.crma.ac.th/vision

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (2565ข). มคอ.2. http://kmlo.crma.ac.th/qaedu_crma/?page_id=510

วรวุฒิ แสงทอง และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2561). การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 8(3), 251-263.

ศิริ ทิวะพันธ์. (2540). ภาพพจน์ตัวอย่างของผู้บังคับหน่วย. ม.ป.พ.

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2561). การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5(1), 1-31.

สุทธินันท์ สุวรรณวิจิตร และวรวิทย์ กลิ่นสุข. (2564). ทหารกับการเมืองในประเทศไทย. Journal of Modern Learning Development, 6(2), 344-353.

สุเทพ เขียวภักดี. (2540). การปลูกฝังลักษณะความเป็นผู้นำของโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์. เสนาศึกษา, 64(1), 39-42.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กปร.

Donnithorne, L. R. (1993). The West Point Way of Leadership. Currency Doubleday.

Riaz, A. & Haider, M. H. (2010). Role of Transformational and Transactional Leadership on Job Satisfaction and Career Satisfaction. Business and Economic Horizons, 1(1), 29-38.

The United States Army. (1958). FM 22-100 Military Leadership. Headquarters, Department of the Army.

The United States Army. (2009). Introduction To Leadership MSL I Revised Edition. Pearson Custom.

The United States Military Academy at West Point [West Point]. (2022a, January 18). The U.S. Military Academy at West Point's mission. Available https://www.westpoint.edu/about

The United States Military Academy at West Point [West Point]. (2022b, January 18). Facets of the West Point Leader Development System. Available https://www.westpoint.edu/character-program

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2022