การนำนโยบายกำกับดูแลมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปปฏิบัติ

ผู้แต่ง

  • สุทธิพงษ์ อัชฌาพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การนำนโยบายไปปฏิบัติ , การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน , ผู้กำกับดูแล

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการนำนโยบายกำกับดูแลมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปปฏิบัติ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 18 คน โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

     ผลการวิจัยพบว่า นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ.1944 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องการบินพลเรือนให้พ้นจากการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยปัญหาที่พบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การขาดความสม่ำเสมอของมาตรฐานในการดำเนินงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน สำหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรกำหนดมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

References

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562. (2562, 26 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 136 ตอนที่ 68ก, หน้า 74-85.

ศวิตา ประจวบแสง. (2555). กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2562). นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ (พิมพ์ครั้งที่ 30). เสมาธรรม.

หัสญา พิมพ์สระเกษ. (2555). การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Abbott, A. (1990). A primer on sequence methods. Organization Science 1, 4, 375–392.

Barrett, S., & Fudge, C. (1981). Policy and action: Essays on the implementation of public policy. Methuen.

Fusch, G. E., Fusch, P., & Ness, L. R. (2018). Denzin’s Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. Journal of Social Change, 10(1), 19–32.

International Civil Aviation Organization [ICAO]. (2020). Annex 17 – Security. Quebec: ICAO.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage.

Organization for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014). The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. University of California Press.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1976). The Implementation of Intergovernmental Policy. Sage.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2022