อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

Main Article Content

ณิศรา ระวียัน
นิศากร สมสุข

Abstract

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา (1) ภาพลักษณ์ และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (2) พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร และ (3) อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร กำหนดวิธีการวิจัยเป็นแบบไม่ทดลอง ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ใช้บริการ  สายการบินไทยแอร์เอเชียคิดเป็นความถี่เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี มีพฤติกรรมการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ำในระดับมากที่สุด ภาพลักษณ์ (x1) และคุณภาพการให้บริการ (x2) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร (y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย