Published: 2018-11-29

ครอบครัวแหว่งกลาง

ศรัณย์ ฤกษ์รัตนประทีป, อาจินต์ สงทับ

13-19

จิตตปัญญาศึกษากับการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล

วรินทร์ลดา จันทวีเมือง, อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ, กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์, สกุนตลา แซ่เตียว

51-69