นโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มย่อยถกแถลงโดยใช้แนวทางคำถามปลายเปิดกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา จำนวน 3 กลุ่ม รวม 17 ท่าน ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยนำข้อมูลที่ได้จากการจัดกลุ่มย่อย ถกแถลงจากผู้ให้ข้อมูลหลักมาประมวลและนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาสำคัญ คือ ผู้บริหารบางส่วนยังพบว่ามีปัญหาการนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในด้านด้านการพึ่งตนเอง และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) แนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติและผู้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญ คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สำหรับปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้านไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จควรมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารจัดการงบประมาณ (3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (5) การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และ (6) การวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย