การสร้างตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัส: กลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Main Article Content

อังคาร คะชาวังศรี
กฤษดา เชียรวัฒนสุข
วรวลัญช์ วุฒิ

Abstract

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้มีการนำกลยุทธ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยการใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ธุรกิจค้าปลีกได้มีการสร้างจุดเด่นด้านการออกแบบ การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดวางสินค้าและการออกแบบตกแต่งภายในร้าน การใช้ประสาทสัมผัสด้านการใช้เสียงมีการใช้เสียงเพลงเพื่อสร้างความดึงดูดใจ และแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย การใช้ประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นได้มีการใช้กลิ่นของผลิตภัณฑ์มาใช้ในการดึงดูดใจผู้บริโภค โดยใช้กลิ่นหอมของเบเกอรี่ การใช้ประสาทสัมผัสด้านรสชาติโดยการให้ชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ ผ่านการแนะนำของพนักงานขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด การใช้ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดรูปแบบการให้บริการของธุรกิจค้าปลีกแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้บริการด้านการชำระเงินที่ผู้บริโภคสามารถชำระเงินของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองบทความนี้ได้สรุปให้เห็นว่า ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการคำนึงถึงความสำคัญของการใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และรูปแบบการให้บริการของธุรกิจ ซึ่งตอบสนองได้เป็นอย่างดีกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ