การศึกษาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

Main Article Content

สุกิจ อยู่ในธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร (documentary research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในเรื่องโครงสร้างหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงขององค์กรหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม โดยค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากตำรา บทความวิชาการ วารสารกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารต่างๆ  เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพต่อไป ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในการดำเนินนงานให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงผู้เสียหายและญาติ  และผู้กระทำความผิด (เด็กและเยาวชน) และญาติ การดำเนินงานที่มีปัญหา เช่น เจ้าหน้าที่ขาดรู้ความเข้าใจ  ประสบการณ์ทำงาน  และทัศนคติเชิงลบต่อการปฎิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   จำนวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการปฎิบัติงาน  และขาดการประสานงานของหน่วยงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ควรจัดตั้งระบบการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม  และควรตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก (guardian) เป็นดูแลสิทธิประโยชน์เด็กและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็ก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย