นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ดนัย ปัตตพงศ์
ทนงศักดิ์ เหมือนเตย

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นที่โรงเรียน (2) ประเมินความรอบรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน  (3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน  และ (4) เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างได้จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าและสหพัฒน์ครั้งที่ 18  จำนวน 500 คน   เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(ได้แก่ค่าความถี่ และค่าร้อยละ)  และสถิติเชิงอนุมาน (ได้แก่ค่าสถิติ c2 ) ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน   นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้  อนึ่งพบว่า นักเรียนที่มีเพศ ภูมิภาค และประเภทโรงเรียนต่างกันมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  และพบว่านักเรียนที่มาจากภูมิภาค ระดับการศึกษา และประเภทโรงเรียนต่างกันมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย